c S
Računsko sodišče: ZZZS sprejel zadovoljive popravljalne ukrepe 06.02.2019 11:20 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Računsko sodišče je ocenilo, da je Zavod za zdravstveno zavarovaje Slovenije (ZZZS) sprejel zadovoljive popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v reviziji poslovanja za leto 2016. Računsko sodišče je namreč zavodu za poslovanje v omenjenem letu sprva izreklo mnenje s pridržkom, za računovodske izkaze pa pozitivno mnenje.

Računsko sodišče je v reviziji med drugim ugotovilo, da zavod v prvi polovici leta 2016 še vedno ni zagotovil ustreznih kontrol zaračunanih cen ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje ter izdanih zdravil na recept. ZZZS je nato preveril pravilnost cen zdravil s seznama A, ki so jih izvajalci zdravstvenih storitev zaračunali v prvem četrtletju 2016, in cen izdanih zdravil na recept v lekarnah v prvi polovici leta 2016.

Izračun preveč zaračunanih zdravil s seznama A in zdravil, izdanih na recept, je poslal v preverbo in potrditev izvajalcem zdravstvenih storitev in lekarnam. Pri tem pa so ugotovili, da je zavod izvajalcem zdravstvenih storitev za porabljena zdravila s seznama A v prvem četrtletju 2016 plačal 54.348 evrov preveč, kar je poračunal pri obračunu storitev za prvo polovico leta 2018. Septembra in oktobra 2018 je zavod lekarnam izdal račune za povračilo finančne škode zaradi zaračunavanja izdanih zdravil na recept po previsokih cenah v skupnem znesku 17.149 evrov.

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo tudi, da zavod o pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije kljub določilom zakona ni odločal v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje skupinske obnovitvene rehabilitacije, pri čemer je z nekaterimi od njih sklenil pogodbe kljub neizpolnjevanju zahtev iz razpisa in jim v letu 2016 izplačal 863.875 evrov.

V odzivnem poročilu je zavod predstavil začete aktivnosti za ureditev problematike v zvezi z izvajanjem skupinske obnovitvene rehabilitacije ter zdravstvenega letovanja otrok. Glede na to, da skupinska obnovitvena rehabilitacija in zdravstveno letovanje otrok nista določena na zakonski ravni, je med drugim ministrstvu za zdravje predlagal, da se to področje ustrezno uredi. Računsko sodišče v porevizijskem poročilu ob tem opozarja, da bo treba urediti tudi način odločanja o upravičenosti zavarovanih oseb do omenjenih pravic.

Tudi glede ugotovitve sodišča, da je zavod izplačeval povračila stroškov zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, ki niso temeljila na izdani odločbi v upravnem postopku, se je ZZZS obrnil na ministrstvo za zdravje. V dopisu, v katerem je opisal postopek reševanja vlog za povračilo stroškov zavarovani osebi v primeru ugoditve vlogi brez izdaje odločbe, je pojasnil, da obstoječi postopek zavarovani osebi zagotavlja takojšnje povračilo stroškov, v primeru izplačila po izdaji dokončne upravne odločbe pa bi jih lahko prejela tudi po preteku več mesecev. Po navedbah zavoda je zagotovljeno tudi pravno varstvo, saj lahko zavarovana oseba v primeru nestrinjanja z izplačilom zahteva izdajo odločbe.

Zavod namreč zavarovani osebi izplača znesek povračila stroškov na transakcijski račun in pošlje obvestilo, da je upravičena do povračila stroškov in da lahko zahteva izdajo odločbe, če se z obvestilom ne strinja. Na ZZZS so ministrstvu za zdravje predlagali, da bi postopek, ki bi povzel obstoječo prakso zavoda, zakonsko uredili v okviru priprave predloga novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Do takrat pa bi zavod ravnal enako kot doslej, "saj bi priprava vseh potrebnih rešitev za izdajo odločb zahtevala dodatna finančna sredstva zaradi zagotovitve dodatnega kadra, priprave zahtevne informacijske podpore in osebnega vročanja odločb".

Še en od popravljalnih ukrepov je priprava ustreznih sprememb pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da pravilnik ni usklajen z zakonskimi odločbami, po katerih je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka delavca od razlike med minimalno osnovo za obračun prispevkov in nadomestilom plače delavca, ne pa od razlike med minimalno plačo in nadomestilom plače delavca.

Upravni odbor je julija sprejel sklep, da se predlog pravilnika, ki mu ga je predlagala strokovna služba, sprejme ter posreduje v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje. Omenjeni predlog med drugim v 34. členu določa, da "zavod povrne delodajalcu tudi obračunane in plačane prispevke od razlike med višino minimalne osnove za obračun prispevkov in višino izplačanega nadomestila plače".

Zavod pa je po oceni računskega sodišča zadovoljive ukrepe sprejel tudi v primeru javnega uslužbenca, ki so ga ob zaposlitvi uvrstili v previsok plačni razred. Javnemu uslužbencu je zavod posredoval poziv k podpisu dogovora o vračilu preveč izplačanih plač, ki pa ga ta ni podpisal.