c S
Intereuropa v petih letih pričakuje rast prihodkov in dobička 05.02.2019 09:25 Koper, 05. februarja (STA) - Skupina Intereuropa v petletnem obdobju, začrtanem v strateškem načrtu skupine za 2018-2022, načrtuje rast prihodkov in dobička. Razvoj osnovne dejavnosti logističnih storitev skupine v obdobju do leta 2022 temeljil na poslovnih področij kopenskega prometa, interkontinentalnega prometa in logističnih rešitev, s pripadajočimi produkti, so zapisali.

Intereuropa je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila povzetek strateškega načrta, ki ga je nadzorni svet potrdil 22. novembra. Če za letos načrtujejo 168,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, naj bi ti v letu 2022 dosegli 210,3 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja naj bi se povečal s 7,1 na 11,6 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa s 13,2 milijona evrov na 18,5 milijona evrov. Skupina naj bi imela ob koncu leta 1380 zaposlenih, konec 2022 pa 1563.

V obdobju 2019 do 2022 načrtuje Intereuropa za 36,8 milijona evrov investicij, predvsem v povečanje skladiščnih kapacitet in tehnološko posodobitev. Poleg tega načrtuje povečanje skladiščne kapacitete tudi z najemom.

Intereuropa je v preteklem strateškem obdobju, kljub visoki zadolženosti in omejitvah, ki izhajajo iz pogodbe o finančnem prestrukturiranju, uspela zagotoviti finančno stabilnost in usmerjenost na razvoj osnovne dejavnosti. Ob ugodnih ekonomskih razmerah je povečala osredotočenost na kupce in zagotovila nadaljnjo rast skupine na večini produktov in trgov.

"Pritiski na stroške, hitrost in kakovostno izvedbo logističnih storitev, ob rastočih potrebah po kompleksnosti in individualizaciji rešitev, terjajo od skupine stalno prilagajanje spremembam v poslovnem okolju," so navedli v Intereuropi.

Skupina se sicer osredotoča predvsem na produkte z višjo dodano vrednostjo (zbirni promet, logistične rešitve) in na tiste s potencialom rasti (cestni promet, avio in pomorski promet).

Skupina Intereuropa vidi potencial za rast na večini obstoječih trgov, na katerih je prisotna s svojimi odvisnimi družbami. Osredotočena je na trge na področju bivše Jugoslavije, ne izključujejo pa niti nadaljnje širitve na pomembne trge jugovzhodne Evrope. Ostali trgi so pokriti s partnersko mrežo, tako na področju produktov kopenskega kot tudi letalskega in pomorskega prometa.

Napovedujejo, da bo skupina Intereuropa tudi v prihodnje zniževala zadolženost ter zagotovila financiranje svojega poslovanja z optimalno kombinacijo lastniških in dolžniških virov. To bo dosegla s povečevanjem denarnega toka iz poslovanja in učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom. Pomemben vir za znižanje zadolženosti bo zagotovljen tudi z odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja.

Predpogoj za učinkovito izvajanje logistične dejavnosti je tudi stalna optimizacija in informatizacija poslovnih procesov. Skupina bo nadaljevala aktivnosti na tem področju v smeri centralizacije in konsolidacije IT-sistemov za podporo izvajanja poslovnih procesov na nivoju skupine.