c S
Vlada o gospodarskih temah 31.01.2019 14:51 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi ter ustanovila delovno skupino, ki bo pripravila ukrepe za boj proti prekarnosti. Imenovala je tudi tri nove nadzornike Kapitalske družbe.

Na podlagi uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi se bo lahko razvrstilo območja otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljišč ali opuščenih industrijskih območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Na podlagi te razvrstitve se bo lahko določilo degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o izvedenih finančnih instrumentih zunajborznih trgov (OTC), centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov. S tem se zagotavlja ustrezen nadzor nad vsemi finančnimi subjekti, ki so predmet evropske uredbe.

Vlada je izdala sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog k evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. Zaradi znanstvenega in tehničnega napredka se prilogi redno spreminjata in dopolnjujeta, nazadnje se je to zgodilo maja lani.

Vlada je sklenila, da se k osmim koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin sklene anekse, s katerimi se določi posebne pogoje, ki jih mora v letu 2019 upoštevati koncesionar. Gre za odvzem naplavin iz struge reke Soče in Save ter lovilnih jam na Tolminki in Bači.

Če bi prišlo do izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora, bi to vplivalo na trgovino z blagom z dvojno rabo. Zato se je vlada danes strinjala, da bi podjetja v tem primeru po datumu izstopa potrebovala izvozno dovoljenje, v tem smislu je sklenila podpreti predlog evropske uredbe, ki predvideva uporabo instrumenta splošnega izvoznega dovoljenja EU001 za Združeno kraljestvo.

Slovenija v skladu z današnjim sklepom vlade podpira tudi predloga evropske direktive glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev in nekaterimi domačimi dobavami blaga ter uredbe za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV. Pri prvi gre za nove mehanizme in orodja za davčne organe za potrebe nadzora in odkrivanja davčnih goljufij na področju e-trgovine, pri drugi pa se dodaja novo poglavje, v katerem se uvede nov osrednji elektronski sistem za vodenje informacij o plačilih, ki ga bo razvila Evropska komisija.

Vlada se je seznanila s predlogom ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za finance in generalnega sekretariata vlade glede vključitve zelenega (okoljskega) testa v postopek priprave predlogov zakonov in podzakonskih predpisov vlade. Omenjeni organi so zeleni (okoljski) test poskusno uporabljali na primerih spodbud iz svoje pristojnosti že od lanskega maja, zdaj pa so pripravili predlog za njegovo vključitev k vladnim gradivom. Dodatno bo okoljsko ministrstvo pripravilo kriterije za presojo posledic vladnih gradiv na vse vidike okolja.

Zaradi izteka mandata trem članom nadzornega sveta Kapitalske družbe je vlada imenovala tri nove nadzornike, ki jim mandat začne teči 2. februarja. To so Boris Žnidarič, Ladislav Rožič, ki sta bila med šestimi nadzorniki že zdaj, ter Mirko Miklavčič.

Vlada je s 1. februarjem imenovala Simono Vrevc za v.d. generalne direktorice direktorata za kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 31. julija. Dosedanji generalni direktorici namreč danes poteče mandat.

Vlada je ustanovila delovno skupino, ki bo pripravila ukrepe za boj proti prekarnosti. Kot je ugotovila, do sedaj izvedeni ukrepi naslavljajo problematiko prekarnosti dokaj parcialno, a nujen je sistemski pristop. Priprava celovitega nabora ukrepov za odpravo prekarnosti bo naloga delovne skupine, ki jo bo vodil Tilen Božič z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada je ustanovila delovno skupino, ki bo pripravila predloge sprememb zakonodaje, s katerimi bi se zmanjšali stroški občin. Gre za posledico zaveze vlade iz novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila dogovor o višini povprečnine za leto 2019. V delovni skupini so predstavniki vseh ministrstev z izjemo zunanjega. Vodil jo bo minister za javno upravo Rudi Medved.

Vlada je Andrejo Belavić Benedik razrešila članstva v strokovnem svetu za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij Slovenskega inštituta za standardizacijo ter s 1. februarjem za novo članico imenovala Tino Žumer.