c S
Kmetijskemu ministrstvu z rebalansom dodatna sredstva predvsem za razvoj podeželja 29.01.2019 08:24 Ljubljana, 29. januarja (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po predlogu rebalansa letošnjega proračuna, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden, dobilo osem odstotkov več sredstev od sprva predvidenih. Gre za 35,2 milijona evrov, namenjeni pa bodo predvsem večjemu obsegu izplačil v okviru programa razvoja podeželja.

"S sprejetim rebalansom proračuna za leto 2019 v skupni višini 468 milijonov evrov bomo lahko uresničili zastavljene cilje in ukrepe na področju kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, ribištva in varne hrane," so zapisali na ministrstvu, kjer so zadovoljni s sprejetim rebalansom proračuna.

Dodatnih 35 milijonov evrov bodo na ministrstvu namenili spodbujanju razvoja trajnostne pridelave in predelave hrane z visoko dodano vrednostjo, trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri in prilagajanju podnebnim spremembam, pa tudi ohranjanju in razvoju podeželja in naravne dediščine, spodbujanju generacijske prenove in skrbi za ranljive skupine na podeželju.

Ministrstvo bo sicer največ sredstev namenilo ukrepom v okviru programa razvoja podeželja in skupne kmetijske politike, prvim bo namenjenih 181,8 milijona evrov, drugim pa 172,3 milijona evrov. Področju varne hrane in veterinarstva bo namenilo 42,2 milijona evrov, gozdarstvu 36,9 milijona evrov in ribištvu 7,5 milijona evrov.

Ob tem so napovedali, da bodo s ciljem poenostavitve postopkov, bolj učinkovitega črpanja evropskih sredstev in hitrejše obdelave vlog nadgradili informatizacijo in poenostavili postopke vlaganja ter obdelave vlog in zahtevkov na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Od preostalih prednostnih nalog bo v ospredju priprava resolucije o strateških usmeritvah razvoja kmetijstva in živilstva po letu 2021. Ta bo odgovor na spremenjena pričakovanja potrošnikov glede hrane in zahteve, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, nujnosti varovanja narave in okolja ter priložnosti, ki jih ponuja razvoj digitalizacije.

Resolucija bo opredelila nov koncept razvoja kmetijstva in živilstva, katerega cilj bo, ob spodbujanju raziskav in razvoja na tem področju, pridelava hrane visoke dodane vrednosti in prednostno spodbujanje prilagoditve kmetijstva na podnebne spremembe in na njihovo blaženje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in kakovosti pitne vode ter ohranjanje kmetovanja na območjih s težjimi pogoji za kmetijsko pridelavo. Še naprej se bo krepil model družinskega kmetijstva in generacijska prenova kmetij.

Poleg tega na ministrstvu napovedujejo revizijo resolucije o nacionalnem gozdnem programu, ki jo je DZ sprejel leta 2007.

"Oba dokumenta bosta podlaga za pripravo strateškega načrta za ukrepe skupne kmetijske politike za obdobje od leta 2021 do leta 2027. Oblikovanje in spremljanje izvajanja in učinkov ukrepov bo podprto z novoustanovljeno službo za analize in razvoj," so pojasnili.

Ministrstvo je ob tem napovedalo tudi ustanovitev direktorata za prehrano. Njegova naloga bo krepitev vertikalne povezanosti agroživilske verige, okrepitev promocije slovenske hrane in krepitev prisotnosti na tujih trgih.

Letos bodo pripravili tudi izhodišča za spremembe sistemskih zakonov, ki urejajo področje divjadi in lovstva, kmetijskih zemljišč in gozdove, na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa bodo uredili spletni portal za potrošnike.