c S
Lani 70 izrednih pregledov okoljevarstvenih dovoljenj 24.01.2019 13:45 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Državni inšpektorji in strokovnjaki so od začetka lanskega septembra do konca leta opravili nadzor 70 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj. Le v dveh primerih niso ugotovili nobenih nepravilnosti, in sicer v Energetiki Celje in v družbi Nafta - Petrochem, ki pa je v stečaju, so sporočili iz okoljskega ministrstva.

Takratna okoljska ministrica Irena Majcen je 27. julija 2017 po požaru v podjetju Ekosistemi napovedala pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi. Delo inšpekcijskih in povezanih služb na tem projektu je steklo šele septembra lani, sedaj pa je ministrstvo predstavilo prve rezultate.

Inšpektorji so posebno pozornost namenili napravam, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega (t. i. IED naprave). Teh je v Sloveniji skupno 210. Od 70 zavezancev, pri katerih je bil izveden nadzor v zadnjih štirih mesecih lanskega leta, je bilo tako 58 zavezancev, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za IED naprave.

Še 10 inšpekcijskih nadzorov je bilo izvedenih pri upravljavcih, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za t. i. seveso obrat. Gre za obrate, kjer je ob morebitnih neljubih dogodkih onesnaženje okolja zelo velikega obsega. V Sloveniji ima tako dovoljenje 57 zavezancev.

Dva zavezanca, pri katerih je bil izveden lanskoletni izredni nadzor, imata okoljevarstveno dovoljenje tako za IED napravo kot za seveso obrat.

V izrednem nadzoru so sodelovali inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, predstavniki Agencije RS za okolje (Arso), inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo ter v kolikor je šlo za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada za kemikalije.

Okoljski inšpektorji so preverjali, ali zavezanci delujejo v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, varnostnim poročilom in ali spoštujejo določila zakona o varstvu okolja in uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Pri tem so ugotovili, da 26 zavezancev spoštuje predpise; trije od njih v času nadzora niso obratovali zaradi stečajnega postopka. Stečajnemu upravitelju četrtega zavezanca, ki je bi v času nadzora v stečajnem postopku, pa je bila izdana odločba za odstranitev nevarnih snovi in odpadkov, ki se nahajajo v napravi. Rok za izpolnitev odločbe še ni potekel.

Skupno 24 zavezancem so inšpektorji izdali odločbe za odpravo nepravilnosti. 14 zavezancem so zaradi manjših kršitev izrekli ustno opozorilo ter določili rok za njihovo odpravo. Pet jih je že izpolnilo izdano opozorilo, eden je prenehal biti IED zavezanec.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji štirim zavezancem napovedali uvedbo prekrškovnega postopka. Ker je eden že odpravil ugotovljene nepravilnosti, prekrškovni postopek ne bo uveden.

Zaradi ugotovljene neskladnosti obsega ene naprave z obsegom, ki je naveden v zavezančevem okoljevarstvenem dovoljenju, se pri ministrstvu vodi upravni postopek. Pri enem zavezancu pa se bo inšpektor odločal za ukrep v nadaljevanju postopka, ko bo dobil ustrezne informacije o postopku reševanja zavezančeve vloge za podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je medtem spremljal predvsem izvajanje varstva pred požarom, pri seveso tudi spoštovanje določb zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem s področja načrtov zaščite in reševanja za primer večje nesreče. Večjih kršitev inšpektorji na tem področju niso ugotovili, v primeru manjših kršitev pa so zavezancem izrekli opozorilo in določili rok za njihov odpravo.

Energetski inšpektorji so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav.

Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj ter pri pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju EX-opreme. Glede na težo kršitve so energetski inšpektorji izdali 36 ureditvenih odločb oziroma izrekli 94 opozoril. Pri devetih zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Inšpekcija za kemikalije pa je sodelovala pri 19 zavezancih, in sicer je nadzirala skladiščenje nevarnih kemikalij. Manjše nepravilnosti so bile ugotovljene v sedmih primerih, vsem podjetjem so inšpektorji izrekli opozorila. Šest podjetij je nepravilnosti odpravilo že do konca leta 2018, enemu pa se rok za odpravo pomanjkljivosti še ni iztekel.