c S
Vlada o gospodarskih temah 10.01.2019 14:33 Ljubljana, 10. januarja (STA) - Vlada je sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti zakona o kmetijstvu v delu, ki je z novim letom uveljavil razširjeni nabor nedovoljenih ravnanj v verigi s hrano, in meni, da je ta neutemeljena. "Po mnenju vlade so očitki neutemeljeni, saj so določbe zakona skladne z ustavo," je povedala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Ustavno sodišče pobudo obravnava na predlog družb Mercator, Engrotuš, Petrol, OMV Slovenija, Magistrat International, Proloco medico in podjetnika Lojzeta Čopa, ki so dali tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja teh določb. Vlada sodišču predlaga, naj pobudo zavrže, zadržanje pa se ji zdi neutemeljeno. Ker sodišče to obravnava prednostno, Pivčeva odločitev pričakuje kmalu.

Vlada je danes Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za letos. Kot skupščina je sprejela merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za letos določena v višini 6,2 odstotka.

Vlada je potrdila poročilo o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi napada podlubnikov v lanskem letu ter oktobrskega vetroloma, ki izpolnjujeta pogoje za naravno nesrečo. Skupaj je škode za 16,1 milijona evrov. Zaradi vetroloma bo treba spraviti iz gozdov 280.000 kubičnih metrov dreves, zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov pa 593.000 kubičnih metrov dreves. Sredstva za odpravo posledic se zagotavljajo v okviru programa razvoja podeželja v višini pol milijona evrov in proračuna v višini 366.000 evrov.

Po odločitvi vlade se bodo v letu 2020 izdali priložnostni kovanci ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti države. V primeru 500. obletnice rojstva Adama Bohoriča bo država izdala spominski kovanec za dva evra, ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pa zbirateljske kovance.

Vlada je pripravila predlog zakona o poslovni skrivnosti, s čimer se slovenski pravni red usklajuje z evropsko direktivo, ki se nanaša na varstvo nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij. Cilj je urediti področje poslovne skrivnosti v enem predpisu.

Ministrski zbor je sprejel akt o ustanovitvi javnega sklada za podjetništvo. Spremenjene so določbe v zvezi z viri za opravljanje dejavnosti, natančno pa so opredeljeni viri sredstev za dejavnosti, ki jih sklad opravlja, in definiran vsak vir posebej.

Vlada se je seznanila s poročilom njene komisije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2017. To zajema uresničitev priporočil iz leta prej, nadzor po pristojnem zakonu, ugotovljene težave in predloge rešitev, kadrovske in materialne razmere za delo ter predvidene ukrepe za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v letu 2018.

Občini Grosuplje je vlada izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za dograditev priključka Šmarje-Sap na avtocestnem odseku Malence-Šmarje-Sap, na delu zemljišča v katastrski občini Mali vrh. Občina bi rada tam uskladila namensko rabo z okoliško tako, da bo možna nadaljnja uporaba zemljišča za stanovanjsko rabo.

Občini Duplek pa je izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v delu območja državnega lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka. Občina želi na zemljišču prečrpališča in na preostalem delu območja opredeliti dve vrsti podrobnejše namenske rabe prostora.

Vlada je določila besedilo predloga zakona o izvajanju uredbe EU o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje. Predlog zakona zasleduje cilj prilagoditve nacionalne zakonodaje uredbi tako, da se določijo pristojni organi in se jim zagotovijo potrebna nadzorna, preiskovalna in pooblastila za izrekanje sankcij.

Ker pobudniki za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, in sicer družba SWI-MEDICA, MPM Engineering in Pivovarna&Sladarna, v skladu s pozivom ministrstva za okolje in prostor v roku niso dopolnili svoje pobude za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, jih je vlada obvestila, da se postopki izdaje koncesijskih aktov ne začnejo.

Pri kadrovskih odločitvah je vlada med drugim imenovala nove člane sveta agencije za civilno letalstvo in agencije za železniški promet. Imenovala je tudi nova člana nadzornega sveta družbe DRI upravljanje investicij in novo članico nadzornega sveta sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja.