c S
Vlada o gospodarskih temah 28.12.2018 07:20 Ljubljana, 27. decembra (STA) - Vlada je na dopisni seji odločila, da bo Jadranko Grlić še naprej opravljal delo vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za delo. Položaj bo zasedal do imenovanja glavnega inšpektorja, največ šest mesecev. Vlada je Kobilarni Lipica zagotovila dodatnih 170.000 evrov in določila faktor C za izračun koncesnine za rabo termalne vode.

Jadranko Grlić ostaja v.d. glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za delo. Vlada je julija s položaja glavne inšpektorice inšpektorata za delo razrešila Natašo Trček, ki je junija podala predlog za razrešitev, in za vršilca dolžnosti takrat imenovala Grlića. Postopek javnega natečaja za novega glavnega inšpektorja je v teku, a še ni zaključen.

Vlada je na dopisni seji izdala uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev. Uredba nadomešča veljavno istoimensko uredbo. Razlog za spremembo je v poenotenju s predpisom o omenjeni odpadni opremi in s predpisom o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prav tako bo nova uredba poenotila in ažurirala postopek vodenja evidenc, prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve.

Prav tako je vlada sprejela sklep o določitvi povprečne letne cene za en megajoul toplote za leto 2019. Tako imenovani faktor C bo za leto 2019 znašal 0,022 evra. Gre za eno izmed spremenljivk v formuli za izračun višine plačila za koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja.

Vlada je spremenila uredbo o organih v sestavi ministrstev, v skladu s katero se nekatere pristojnosti, vključno z javnimi uslužbenci, iz Urada RS za meroslovje prenaša na Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit). V skladu s spremenjenim zakonom o priznanju države za poslovno odličnost bo namreč s 1. januarjem 2019 agencija od urada prevzela naloge na področju omenjenega priznanja in javne uslužbence, ki opravljajo te naloge.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 170.000 evrov in jih namenilo Kobilarni Lipica. S tem bo omogočilo uspešen zaključek zastavljenih nalog iz programa dela in finančnega načrta Kobilarne Lipica za leto 2018.

Različni proračunski uporabniki pa bodo na podlagi poziva ministrstva za finance in ocene prostih pravic porabe do konca leta prerazporedili skupaj 12,87 milijona evrov, in sicer na postavko državne rezerve pri finančnem ministrstvu. Sredstva bodo namenjena za oblikovanje in uporabo proračunske rezerve.

Z javnim podjetjem Infra je vlada sklenila nov aneks k pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Za podpis aneksa je pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna. Ker javno podjetje v času veljavnosti pogodbe, ki sega v leto 2005, pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in ker aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. julija 2025. V tem času je predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je Hidroelektrarne Mokrice, so pojasnili.