c S
Računsko sodišče izreklo negativno mnenje vzgojnemu zavodu Planina 24.12.2018 10:20 Postojna, 24. decembra (STA) - Računsko sodišče je javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Planina po opravljeni reviziji izdalo negativno mnenje glede poslovanja v letu 2016 in prvi polovici leta 2017. Očitajo jim nepravilnosti pri prikazovanju stroškov materiala in storitev, nabavi osnovnih sredstev, ravnanju s premoženjem ter povračilu stroškov, povezanih z delom.

Kot so danes sporočili iz računskega sodišča, so ugotovili, da zavod pri naročanju živil in drugega blaga v skupni višini 156.586 evrov ni ravnal v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Med drugim so v zavodu naročili material in storitve, ki niso bili povezani z njihovim delom, za zaposlene so nabavili blago v nasprotju z zakonom o javnih uslužbencih, jim izplačali povračilo stroškov potovanja, ki v pretežnem delu ni bilo povezano z delom, ter izplačevali gotovino brez ustreznih dokazil.

Zavod je tudi pri izplačilu dobrih 6000 evrov po podjemni pogodbi ravnal v nasprotju z zakonom za uravnoteženje javnih financ, v nasprotju s predpisi je zaposlenim obračunal višja povračila stroškov prevoza na delo in z dela in povračila stroškov službenih poti v skupnem znesku 1198 evrov.

Tudi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev ter popisa stanja gotovine ob koncu leta 2016 in ob primopredaji med osebami, odgovornimi za blagajniško poslovanje, niso izvedli v skladu z zakonom o računovodstvu in z notranjim aktom zavoda.

V nasprotju s predpisi so oddajali nepremičnine in nepravilno zaračunali najemnine v skupnem znesku 2250 evrov, prav tako niso znali pojasniti 1318 evrov blagajniškega primanjkljaja, pri vodenju blagajniškega poslovanja pa niso upošteval določb notranjih aktov ter ga niso uredili na način, ki bi zagotavljal ustrezno razmejitev nalog.

Računsko sodišče je zato od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za opravo ugotovljenih nepravilnosti, ter podalo tudi priporočili za izboljšanje poslovanja.