c S
Računsko sodišče občini Videm pri Ptuju izreklo negativno mnenje 24.12.2018 09:55 Videm pri Ptuju, 24. decembra (STA) - Računsko sodišče je občini Videm pri Ptuju po opravljeni reviziji izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2016. Očitki se nanašajo na proračun, dodatke k plačam zaposlenih, javna naročila pri investicijah, tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam in zadolževanje. Ob tem so občini podali priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, je do nepravilnosti prihajalo tako pri pripravi in izvrševanju proračuna kot pri pripravi zaključnega računa. Tako so bile med drugim obrazložitve proračuna nepopolne, nepopolno je bil tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, pri plačilu obveznosti pa niso upoštevali zakonskih plačilnih rokov.

Zdaj že nekdanji župan Friderik Bračič, ki ga je na nedavnih županskih volitvah premagal nekdanji poslanec Branko Marinič, med drugim ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, občina pa v proračunu ni načrtovala sredstev splošne proračunske rezervacije.

Na področju javnih naročil so na občini projekte uvrstili v načrt razvojnih programov, ne da bi glede na njihovo vrednost izdelali ustrezno investicijsko dokumentacijo, prevzeli so več obveznosti, kot so imeli načrtovanih sredstev v proračunu ali kot je bilo dogovorjenih z naročilnicami, v štirih primerih javnega naročanja za finančni najem istovrstnega blaga pa so vrednost naročila razdelili in se izognili postopku javnega naročanja.

Do nepravilnosti je prihajalo tudi na področju delitve občinskega denarja neprofitnim organizacijam, saj razpisni dokumentaciji za sofinanciranje društev s področja kmetijstva in turističnih društev ter objava javnega razpisa za sofinanciranje niso vsebovale vseh obveznih sestavin, med drugim tudi ne načina uporabe in pomena posameznih meril, s pomočjo katerih so izbirali prejemniki sredstev.

Med očitki je tudi ta, da se je občina dolgoročno zadolžila za namene, za katere se ne bi smela, za takšno zadolžitev v obliki finančnega najema in za likvidnostno posojilo, ki nato ni bilo odplačano v letu najema, pa ni pridobila soglasja ministrstva za finance. Ob tem je računsko sodišče občini še očitalo, da je ravnalo narobe tudi pri finančnem sodelovanju ob ustanovitvi Vinarske zadruge Haloze, kar prav tako ni bilo v skladu s predpisi.