c S
Veliko gradenj po ugotovitvah inšpekcije ni ustrezno označenih in ograjenih 20.12.2018 14:33 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Gradbena inšpekcija je med marcem in oktobrom izvedla koordinirano akcijo nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, ki jih morata pred začetkom izvajanja del izpolniti tako investitor kot izvajalec. Ugotovili so, da veliko gradbišč, predvsem individualnih gradenj, ni ustrezno označenih in ograjenih.

V akciji nadzora nad označitvijo in zaščito gradbišč je sodelovalo 49 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 475 pregledov in 50 zaslišanj oz. nadzorov nad označitvijo in zaščito gradbišč. Odprli so 319 postopkov, od teh 306 upravnih inšpekcijskih postopkov in 13 prekrškovnih postopkov, so zapisali na ministrstvu za okolje.

Izdali so eno ustno opozorilo, ped odločb z izrečenim opominom, eno odločbo o prekršku v skupni višini izrečenih glob 1650 evrov in eno globo v višini 1000 evrov.

Večina ugotovljenih nepravilnosti se je nanašala na neustrezno ograditev in zaščito gradbišča oziroma na neograditev gradbišča ter na neustrezno ali nepopolno označitev gradbišča z gradbiščno tablo oziroma na neoznačitev gradbišča z gradbiščno tablo. Odkrita je bila tudi ena nelegalna gradnja, za katero je gradbena inšpekcija odredila ustavitev gradnje ter rok za odstranitev objekta.

Ostale ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na nezagotavljanje obveznega nadzora pri gradnji objektov, na nepravilnosti pri zakoličbi objekta, na pomanjkljivosti pri vodenju gradbenega dnevnika ter na neurejenost gradbišča v skladu z varnostnim načrtom ter njegov neobstoj.