c S
Vlada o gospodarskih temah 20.12.2018 14:21 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Potrdila je finančno spodbudo Revozu, imenovala novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in se seznanila z informacijo o vsebini končnega poročila o izvedbi projekta postavitve šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj.

Vlada je na današnji seji določila razrez odhodkov po uporabnikih in zastavila časovnico priprave rebalansa, proračunski uporabniki pa morajo predloge svojih načrtov pripraviti do 10. januarja. Rebalans je potreben, ker bo državni proračun zaradi v letošnjem letu sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg proračunskih izdatkov, s 3. januarjem 2019 neuravnotežen.

Sprejela je program financiranja proračuna za leto 2019. Ob upoštevanju že zagotovljenih sredstev je za financiranje izvrševanja državnega proračuna za prihodnje leto potrebno financiranje v višini 2,14 milijarde evra, možno pa je tudi predčasno financiranje dela proračunskih potreb za leti 2020 in 2021.

Prerazporedila je kvote pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do marca 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za prvo trimesečje leta 2019 znaša 2,69 milijard evrov, kar je 27,7 odstotka vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega proračuna za leto 2019.

Vlada je potrdila finančno spodbudo Revozu za vzpostavitev proizvodnje linije za nov model Renaultovega avtomobila. Vrednost celotne Revozove investicije, ki naj bi jo dokončali do decembra 2019, je 90 milijonov evrov.

Za novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za obdobje petih let imenovala Igorja Hrovatiča, ki bo to funkcijo zasedel v petek. Prejšnji varuh Jože Podgoršek je bil namreč imenovan za državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu, zato je bil potreben razpis za novega varuha.

Vlada se je seznanila z informacijo o vsebini končnega poročila o izvedbi projekta postavitve šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), pri čemer ne razkriva njegove vsebine. Zapisali so le, da iz končnega poročila izhaja, da je pri investiciji Teš prekršil 4., 5., 6., in 7. člen pogodbe o ureditvi razmerij med Tešem in državo.

Spremenila je sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Osnovni namen določitve deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe s sklepom je zagotovitev podlag za usklajeno ravnanje družb za ravnanje z odpadno embalažo in izvajalcev javne službe ter za preverjanje in nadziranje izpolnjevanja predpisanih obveznosti prevzema in oddaje odpadne embalaže, ki jih družbam za ravnanje z odpadno embalažo in izvajalcem javne službe nalaga Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Seznanila se je s konsolidiranim letnim poročilom skupine DRI za leto 2017. Iz konsolidiranega letnega poročila je razvidno, da so prihodki skupine DRI v lani znašali 25,41 milijona evrov, čisti dobiček pa 1,32 milijona evrov.

Vlada je spremenila uredbo o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke. Cestnina za osebne avtomobile in kombije se bo zvišala s 5,90 evra brez DDV na 6,07 evra brez DDV.

Tomaža Boha je vlada danes imenovala za generalnega direktorja direktorata za znanost na za mandatno dobo petih let, in sicer od 1. januarja 2019 dalje.

Izdala je uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, ki jo je treba vzpostaviti v luči spremembe zakonodaje. Služba bo med drugim pripravljala programe vzdrževanja omenjenih sistemov, nadzirala njihovo delovanje in osveževala podatke za vodenje evidence.

Sprejela je sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019. Določila je tudi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019.

Seznanila se je s poročilom o napredku glede izvedenih aktivnostih po posameznih ukrepih v zvezi s pozivom računskega sodišča za odpravo nesmotrnosti na ministrstvu za okolje in prostor pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

Spremenila je uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto. Sprememba in dopolnitev uredbe je bila potrebna zaradi odprave neskladja med tekstualnim in grafičnim delom lokacijskega načrta.

Spremenila je uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sprejeta uredba uvaja razlikovanje nagrobnih sveč na elektronske in druge nagrobne sveče. Te se kljub podobni sestavi po končani uporabi pomembno razlikujejo, saj je masa odpadne elektronske nagrobne sveče skoraj enaka masi nove, medtem ko je masa drugih odpadnih nagrobnih sveč zaradi zgorevanja sestavin bistveno manjša kakor pri novih nagrobnih svečah.

Vlada je dala soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018 za Slovenske železnice, saj morajo biti v načrt vključeni tudi podrobnejši cilji razpolaganja v posameznem poslovnem letu.

Vlada se je danes seznanila s poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma in poročilom Urada za preprečevanje pranja denarja za leto 2017, ko je urad prejel podatke o 53.108 gotovinskih transakcijah nad 15.000 evrov.

Sprejela je odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2019, ki vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih. Sprejela je tudi sprejela strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019-2025.

Soglašala je z okvirnima finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega inštrumenta mikroposojil za mala in srednje velika podjetja v letih 2014-2020, in sicer za kohezijski regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija.