c S
Vlada o gospodarskih temah 13.12.2018 13:47 Ljubljana, 13. decembra (STA) - Vlada je na današnji seji v vlogi skupščine za neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) imenovala Marka Tišmo, ki bo mandat nastopil v petek. Različnim uporabnikom je prerazporedila za 13,7 milijona evrov sredstev in sprejela več uredb.

Vlada je v upravni odbor DUTB imenovala Tišmo, ki je nadzornik Term Olimia, bil je tudi direktor Večera in zaposlen v NKBM, omenjal se je tudi kot kandidat za člana uprave v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Člani upravnega odbora se sicer imenujejo za obdobje petih let, vendar se zaradi zaključka življenjske dobe DUTB, ki je napovedan za 31. decembra 2022, tudi mandat novega neizvršnega direktorja zaključi s tem datumom.

Sprejela je sklep o prerazporeditvi pravic porabe v skupni vrednosti 13,7 milijona evrov. Za postavko varnostne rezerve pri SID banki je namenila 8,73 milijona evrov, za investicijski projekt BJA v Revozu pa 1,42 milijona evrov. Gre za industrializacijo novega modela BJA v Revozovi proizvodnji.

Za v. d. generalne direktorice direktorata za okolje je s 1. januarjem imenovala Tanjo Bolte, ki trenutno že opravlja delo generalne direktorice. Na to mesto so jo imenovali za največ pol leta.

Ustanovila in imenovala je medresorsko delovno skupino za pripravo in izvedbo načrta aktivnosti za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022. Za člana nadzornega sveta Eko sklada pa je imenovala Erika Potočarja.

Vlada je določila besedilo resolucije o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019-2023. Resolucija določa vizijo zavarovanega območja in poslanstvo parka, vsebuje opis in celovito oceno stanja v parku ter oceno stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa.

Izdala je uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture, s katero jo je uskladila z določbami zakona glede opredelitve nalog v okviru obvezne gospodarske javne službe.

Druži P&P Marketing koncesija je koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Lescah podaljša za pet let. Družbi B.G.S. gostinstvo in turizem koncesijo je koncesijo za pet let podaljšala za igralni salon v Sežani.

Poleg tega je vlada danes izdala uredbo o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 v letu 2019. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja plačil in višine plačil. Slovenija bo za izvedbo ukrepa dobrobit živali za leto 2019 namenila do 7,2 milijona evrov. Četrtino sredstev se bo zagotovilo iz proračuna, 75 odstotkov sredstev pa iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spremenila je uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja. S spremembo uredbe bodo v letih 2019 in 2020 spet omogočeni novi vstopi v operacijo ukrepa za rejo lokalnih pasem.

Vlada je sprejela uredbo o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, ki odraža spremembe in razvoj na področju zakonske ureditve in izvedbenih pravil na področju prometa in uporabe biocidnih proizvodov v Sloveniji in EU v času od uveljavitve trenutno veljavne uredbe. V večjem delu ohranja že veljaven sistem, ki ga skladno z razvojem področja dopolnjuje in nadgrajuje.

Sprejela je sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone. Pribitek k cestnini se začne obračunavati 1. januarja 2019, obračunaval pa se bo do 31. decembra 2052, kar je skladno s sklepom Evropske komisije.

Sprejela je tudi odgovor na poizvedbo varuha človekovih pravic glede odločbe Ustavnega sodišča, ki je oktobra 2016 DZ naložilo, naj v šestih mesecih odpravi ugotovljeno protiustavnost v zakonu o bančništvu. Glede tega trenutno potekajo potekajo intenzivna usklajevanja, januarja naj bi bil pripravljen osnutek predloga zakona.

Sprejela je opredelitev Slovenije glede tožbe Evropske komisije v v zvezi z neprenosom evropskih direktiv o zaščiti finančnih instrumentov. V odgovoru na tožbo bo Slovenija poudarila, da je bil direktiva že celovito prenesena v slovenski pravni red z novim zakonom o trgu finančnih instrumentov.