c S
Vlada s predlogom zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah 06.12.2018 15:03 Ljubljana, 06. decembra (STA) - Vlada je danes določila besedilo predloga zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki bo skladno z evropsko direktivo določila pravila za postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. Ker Slovenija direktive še ni prenesla, je Evropska komisija aprila letos proti njej vložila tožbo.

Države EU so morale evropsko direktivo, ki je začela veljati leta 2014 in določa postopke za podeljevanje koncesij, kar do takrat na ravni EU ni bilo urejeno, prenesti do 16. aprila 2016. Ker Slovenija tega ni storila, je Evropska komisija proti njej vložila tožbo, v kateri predlaga dnevno kazen v višini okoli 9000 evrov. Vlada predlog zakona v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku.

V Sloveniji so trenutno pravila za podeljevanje koncesij urejena v številnih predpisih (npr. zakonih o gospodarskih javnih službah, o javno-zasebnem partnerstvu, o varstvu okolja, o vodah, o zdravstveni dejavnosti), pri čemer pa se pojem koncesija v veliko primerih uporablja za razmerja, ki niso koncesijske pogodbe, ko jih bo opredelil predlagani zakon, ampak gre za podelitev pravice rabe, upravljanja ali izkoriščanja naravne dobrine ali za obliko zagotavljanja javne službe, pojasnjujejo v predlogu zakona.

Ta zakon v veljavno ureditev ne bo posegal - ta se bo še naprej uporabljala za koncesije, pri katerih je predmet koncesije izvajanje javne službe oziroma druge dejavnosti, za katere področni zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, ter med drugim za koncesije pod mejnim pragom, ki bo določen v zakonu. Predlagan je prag v višini 5,548 milijona evrov.

Skladno z evropsko direktivo bodo določena pravila za sklepanje tistih koncesijskih pogodb, katerih predmet je koncesija, ki ustreza opredelitvi koncesije za gradnje in koncesije za storitve, ter je njihova vrednost enaka ali višja od mejne vrednosti. Določena bodo pravila tudi za mešane pogodbe (za koncesije za gradnjo in za storitev ali ko so v pogodbi poleg koncesije tudi drugi elementi, npr. javno naročilo).

Zakon bo med drugim določil tudi obvezna pripravljalna dejanja pred začetkom postopka za izbiro koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, pravila glede spreminjanja koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo in odpoved koncesijske pogodbe.

Trajanje koncesije je omejeno, določil ga bo koncedent glede za zahtevane gradnje oziroma storitve. Koncesije, daljše od pet let, bodo smele trajati tako dolgo, da se ne bo preseglo obdobje, v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh naložb za izvajanje koncesije, pri čemer se bo upošteval tudi primeren dobiček.