c S
Računsko sodišče Občini Hrastnik izreklo mnenje s pridržkom 06.12.2018 14:01 Hrastnik, 06. decembra (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrastnik v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna. Ker občina proračuna in rebalansa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, ji je sodišče izreklo mnenje s pridržkom.

Prav tako je sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, je zapisano na spletnih straneh sodišča.

Kot je ugotovilo sodišče, splošni in posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2016 ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso bili popolni. Župan Hrastnika Miran Jerič ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti.

Občina ni pripravila niti poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016. Župan je prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna, ki se sicer nanaša na daljše obdobje od predpisanega, ter prerazporedil sredstva v neskladju z internim aktom. Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, je ugotovilo računsko sodišče.

Na področju javnih naročil od izvajalca hrastniška občina ni pridobila finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. S sklenitvijo pogodbe je prevzela obveznosti, za katere v času sklenitve pogodbe ni imela zagotovljenih sredstev v proračunu občine. V dveh primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oz. podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter v šestih primerih v naročilnico oz. v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Pri postopku dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam na področju športa razpisna dokumentacija in zapisnik o odpiranju vlog nista vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, zapisnika o odpiranju vlog in predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije, iz dokumentacije o postopku dodelitve sredstev pa ni razvidno, kako so bila pri vrednotenju prispelih vlog upoštevana merila, določena v javnem razpisu.

Objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ter za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev.

Strokovna komisija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ni pripravila zapisnikov o odpiranju vlog in predlogov prejemnikov sredstev. Strokovna komisija za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij ni vodila zapisnika o odpiranju vlog, predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije.

Šestim nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja je občina dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, trem nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja pa je dodelila sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Na področju zadolževanja od javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je, do sredine januarja leta 2017 pa občina ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti na dan 31. december leta 2016.

Na hrastniški občini so za STA povedali, da so bile vse pomanjkljivosti že med potekom revizije računskega sodišča odpravljene, sodišče pa ni zahtevalo odzivnega poročila.

"Glede na naravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delu zaposlenih je računsko sodišče izdalo priporočilo, da je potrebno okrepiti notranje kontrole pri teh področjih delovanja, da se napake ne bi ponovile. Dodelali smo opise poslovnih procesov za ta področja z opisom osnovnih aktivnosti in odgovornosti za njihovo izvedbo," so pojasnili na Občini Hrastnik.

Dodali so še, da je računsko sodišče v svojem poročilu zapisalo, da menijo, da je Občina Hrastnik v vseh pomembnih pogledih poslovala skladno s predpisi in pogodbenimi določili.