c S
Prvo vlogo za letne pravice je treba vložiti, za podaljšanje ne 29.11.2018 07:16 Ljubljana, 28. novembra (STA) - Upravičenci, ki prvič vlagajo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, morajo oddati vlogo. O podaljšanju teh pravic pa center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti, je ministrstvo za delo objavilo na svoji spletni strani.

S 1. januarjem prihodnje leto bosta začeli veljati noveli s področja socialnovarstvene zakonodaje, ki pa vplivata na oddajanje vlog že v decembru, so opozorili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da o podaljšanju pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila odloča center za socialno delo po uradni dolžnosti. Če se upravičencu katera od teh pravic izteče decembra letos in kasneje, mu za podaljšanje ni treba več vložiti vloge, ker bo o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti.

Če pa upravičenec prvič vlaga vlogo za priznanje omenjenih pravic, mora na predpisanem obrazcu vložiti vlogo. Ta je lahko papirna ali elektronska. Prav tako mora ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice.

Avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema, ko sistem samodejno izdela odločbo brez sodelovanja strokovnega delavca, na ministrstvu še niso mogli zagotoviti. Odločanje centrov za socialno delo po uradni dolžnosti bo zato po njihovem pojasnilu potekalo nespremenjeno.

V informacijskem sistemu bodo v začetku decembra pripravljene vloge za upravičence, ki se jim pravica do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca izteče z 31. decembrom. Teh upravičencev je približno 30.000. To pomeni, da bodo centri zanje po uradni dolžnosti odločili o nadaljnjem upravičenju do otroškega dodatka oziroma znižanja plačila vrtca.

Avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice zaenkrat še ne bo, saj je sistem preobsežen, je novinarjem danes pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za delo Breda Božnik.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo so želeli po njenih besedah storitve približati uporabnikom. Zadnja novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero so umaknili masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice, ki bi se moral začeti uporabljati 1. septembra 2019, tega cilja ne spreminja, je poudarila. "Želeli smo le ustrezno pripraviti teren, da ne bi prišlo do neželenih in nehotenih zastojev informacijskega sistema," je pojasnila. To bi namreč po njenih besedah lahko pomenilo tudi "kolaps pri izdajanju odločb na centrih".

Zaradi reorganizacije in izpada informacijskega omrežja je po njenih besedah prišlo do zaostanka pri izdajanju odločb. Vendar si prizadevajo, da bi jih čim prej rešili, je zagotovila. Starši, ki namesto znižanega zneska za vrtec plačujejo polno ceno, bodo po prejetju odločbe dobili povrnjen preveč plačani znesek, je povedala. Za letne pravice zdaj po njenih besedah na centrih čaka 1828 nerešenih vlog iz avgusta, med katerimi pa se ena vloga lahko nanaša tudi na več kot eno pravico.

Zakonske spremembe pa ne vplivajo na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se ta izteče 31. decembra letos, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Ministrstvo za ilustracijo navaja primer, ko se upravičencu izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka z 31. decembrom. V tem primeru bo o podaljšanju pravice do otroškega dodatka odločal center za socialno delo po uradni dolžnost in upravičenec ne vlaga vloge za podaljšanje pravice. Če pa želi od 1. januarja prihodnje leto še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje te pravice najkasneje do 31. decembra letos.

Po 1. januarju 2019 bo začela veljati tudi novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarno socialno pomoč za eno osebo v veljavni višini 392,75 evra.

Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki jim je pravica priznana do 31. decembra in želijo tudi od 1. januarja 2019 prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra vložiti vlogo za podaljšanje priznanja pravice.

Za prejemnike denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so pravico pridobili pred 1. junijem na podlagi osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 297,53 evra, bo center za socialno delo po uradni dolžnosti izvedel preračun priznane pravice z upoštevanjem novega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je 392,75 evra. Nova pravica bo priznana s 1. januarjem prihodnje leto.

Upravičenci, ki so dobili denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek po 1. juniju in jim je pravica priznana tudi po 1. januarju 2019, glede na izrek odločbe pa bi jim za obdobje po 1. januarju 2019 morali izdati dopolnilno odločbo, ta ne bo izdana. Pač pa se jim bo po 1. januarju 2019 vse do izteka pravice izplačeval enak znesek denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, kot je bil določen z odločbo do 31. decembra. Upravičence bodo o tem informirali z obvestilom.