c S
Varstveno delovnemu centru Kranj negativno mnenje računskega sodišča 24.11.2018 22:43 Kranj, 23. novembra (STA) - Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja Varstveno delovnega centra Kranj v letu 2016. Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V zavodu so očitane kršitve že sanirali, čeprav se z njimi ne strinjajo.

Kot je v danes objavljenem revizijskem poročilu navedlo računsko sodišče, je Varstveno delovni center Kranj ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, notranjimi akti in pogodbo pri nabavah blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti več kot 182.000 evrov.

Poleg tega je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih izplačal 4166 evrov nagrad spremljevalcem v okviru izvedbe prostočasnih aktivnosti, direktorici pa je obračunal in izplačal 30 ur dela preko polnega delovnega časa v skupnem znesku 685 evrov in nabavil vinjeto za osebno vozilo ter zaposleni izplačal 574 evrov preveč povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

Predpise je zavod kršil tudi pri sklenitvi podjemne pogodbe z zaposlenim v vrednosti 4000 evrov, saj po uveljavitvi zakona o ukrepih na področjih plač in drugih stroškov dela za leto 2016 ni preveril, ali je namen, za katerega je sklenil pogodbo, skladen z nameni tega zakona ter ni opravil uskladitve.

V nasprotju s predpisi je poleg tega Varstveno delovni center Kranj ravnal še pri popisu in evidentiranju računalniške in programske opreme, saj ga ni izvedel v skladu z zakonom o računovodstvu in pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev. Za oddajo telovadnice v najem pa zavod ni imel podlage v aktu o ustanovitvi.

Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Kot so za STA pojasnili v Varstveno delovnem centru Kranj, se je leta 2010 obseg njihovega poslovanja močno povečal, ustanovitelj pa zaradi varčevalnih ukrepov ni odobril zaposlitve ustrezno usposobljenega kadra za izvajanje kompleksnih in obsežnih postopkov, med njimi tudi postopkov javnega naročanja. Tako zavod ni mogel zaposliti strokovnega sodelavca pravne izobrazbe, ki bi bil v podporo vodstvu pri uporabi obsežne in vsakodnevno spreminjajoče se zakonodaje.

Objavljeno negativno mnenje je tudi sicer zelo huda ocena, sta prepričana direktorica zavoda Mirjana Česen in strokovna sodelavka Meta Jelovčan ter pojasnili, da se pretežni del ugotovitev nanaša na kršitve notranjega akta zavoda, ne pa tudi kršitev takrat veljavne zakonodaje o javnem naročanju.

Glede izplačila dodatkov spremljevalcem pri prostočasnih dejavnostih sta pojasnili, da se ti financirajo izključno iz dotacij, donacij in lastnih prispevkov uporabnikov ter nikakor ne iz državnega proračuna.

Glede izplačil direktorici pa sta izpostavili, da je bilo zaradi povečanega obsega dela direktorici izplačano le 30-urno nadurno delo, kar za celotno leto 2016 predstavlja zgolj minimalni delež dejansko opravljenih ur, za katere direktorica ni prejela nobenega plačila.

To pomeni, da pogodba o zaposlitvi direktorice ni skladna z dejanskih obsegom del in odgovornosti ter so ji zato kršene pravice, na kar zavod že dlje časa opozarja pristojno ministrstvo. Ugotovitev sodišča bi bilo lahko tako ustrezno napotilo ustanovitelju, da se pogodba o zaposlitvi uredi skladno z delovnopravno zakonodajo, sta prepričani.

V zvezi z vinjeto sta Česnova in Jelovčanova pojasnili, da zavod ne razpolaga s službenim vozilom in direktorica za potrebe izvajanja svojih nalog na dislociranih enotah uporablja svoje vozilo, pri čemer prejema znižano kilometrino. Z oddajo telovadnice v najem pa je zavod zasledoval temeljna načela dobrega gospodarjenja z državnim premoženjem, sta dodali.

Kot sta izpostavili v odgovoru STA, so v zavodu očitane kršitve večinoma sanirali že tekom postopka revidiranja, čeprav se z njimi ne strinjajo. Tako je direktorica zavodu tudi povrnila strošek vinjete in mu vrača izplačane nadure. Prav tako so v zavodu odpovedali podjemne pogodbe in prenehali z oddajo telovadnice.