c S
KPK pri DUTB kritična do pripojitve Factor banke in Probanke, imenovanja direktorjev 12.11.2018 14:13 Ljubljana, 12. novembra (STA) - Pripojitev Factor banke in Probanke DUTB ni bila transparentna in sledljiva, je v poročilu o poslovanju DUTB med letoma 2014 in 2017 ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kot neustrezne je med drugim ocenila tudi postopke za imenovanje neizvršnih in izvršnih direktorjev ter glede teh postopkov izdala priporočila.

KPK je v poročilu in oceni stanja v povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v obdobju od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2017, objavljenem danes, zapisala, da Banka Slovenije ter ministrstvo za finance in vlada pri postopku pripojitve Factor banke in Probanke niso naredili ustrezne analize učinkov po posameznih scenarijih (enostavna pripojitev, nadzorovana likvidacija ...).

KPK meni, da je bila poenostavljena pripojitev v tem primeru neustrezna, ker je bolj ohlapna in omogoča izpustitev nekaterih določb zakona o gospodarskih družbah, ki pa po mnenju KPK omogočajo več transparentnosti in sledljivosti, saj določajo, da mora poslovodstvo vsake družbe, ki je udeležena v pripojitvi, izdelati podrobno pisno poročilo.

Komisija ocenjuje, da je bila pripojitev, ki se je zaključila februarja 2016, netransparentna in da se je v manj kot treh letih spremenilo veliko mnenj Banke Slovenije, ministrstva za finance in DUTB glede načina prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke.

KPK ugotavlja, da je glede na prejšnje poročilo, ki je zajelo obdobje od ustanovitve DUTB do 31. avgusta 2014, poslovanje z zunanjimi izvajalci, nepremičninskimi družbami, odvetniki in zunanjimi svetovalci postalo preglednejše ter tako tudi bolj transparentno in sledljivo.

Še vedno pa ocenjuje, da bi bil za DUTB bolj primeren dvotirni sistem upravljanja namesto sedanjega enotirnega. Meni namreč, da zakon bolj jasno opredeljuje pristojnosti in odgovornosti vodilnih v primeru dvotirnega sistema, kar pripomore tudi k zmanjšanju korupcijskih in ostalih tveganj.

Komisija je kritična do postopkov imenovanja izvršnih in neizvršnih direktorjev. Pri imenovanju izvršnih direktorjem med drugim ugotavlja, da postopek do oblikovanja ožjega kroga kandidatov - kar izvaja zunanja kadrovska agencija - poteka dokaj transparentno, nato pa niso znani kriteriji, na podlagi katerih kadrovska komisija DUTB naredi dodatno zožan nabor kandidatov, izmed katerih nato izbirajo neizvršni direktorji. KPK zato med drugim predlaga, da kadrovska komisija natančno opredeli merila in postopke ter da se vodijo zapisniki.

Tudi imenovanje neizvršnih direktorjev, ki jih imenuje vlada kot skupščina DUTB, je netransparentno, ocenjuje KPK, saj za postopek ni predpisanih nobenih posebnih meril. Zato vladi predlaga, da oblikuje ta merila ter pred začetkom postopka iskanja kandidatov tudi ustanovi posebno natečajno komisijo. Zavzema se za to, da vlada pri izbiri posebno pozornost nameni strokovni usposobljenosti in osebni integriteti posameznikov (t.i. presoja fit & proper) ter v čim večji meri izključi kadrovanje zaradi koalicijskih zavez. Vlado poziva, naj imenovanje kandidata jasno in konkretno obrazloži (ne da sklepu vlade le priloži življenjepis).

Glede zaposlovanja ključnih kadrov DUTB (KPK je proučila imenovanje finančnega direktorja) komisija ugotavlja, da ima DUTB sicer postopke ustrezno oblikovane, da pa dejstvo, da DUTB ob oblikovanju ožjega nabora kandidatov ne vodi zapisnikov o razgovorih z njimi, ustvarja videz netransparentnosti. Poleg tega izvršni direktorji končne izbire v zapisniku oz. sklepu o izbiri ne pojasnijo.