c S
Vlada o gospodarskih temah 08.11.2018 13:53 Ljubljana, 08. novembra (STA) - Vlada je sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra, ki so državo prizadeli decembra lani. Program je vreden 35 milijonov evrov, za letos je zagotovljenih sedem milijonov. Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o revidiranju, s katere uveljavitvijo Slovenija sicer že zamuja.

Vlada je danes sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra, ki so državo prizadeli decembra lani. Ujma je v 140 občinah povzročila za 132,77 milijona evrov škode. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za lani (2,65 milijona evrov), tako da je dosežen limit za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o revidiranju, s katere uveljavitvijo Slovenija sicer že zamuja in ji zato grozi kazen. Novela zakona natančneje opredeljuje vlogo pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi. Cilj je zagotoviti višjo kakovost revizij računovodskih izkazov. Z novelo zakona o revidiranju se bo v slovenski pravni red preneslo spremembe direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, ki so bile sprejete aprila 2014, potem ko je razkritje velikih izgub številnih bank v obdobju med letoma 2007 in 2009 med vlagatelji vzbudilo dvome o verodostojnosti in zanesljivosti revidiranih računovodskih izkazov tako bank kot drugih finančnih institucij in javnih družb.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju ukrepa sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Uredba je bila spremenjena zaradi spremembe pogojev za upravičenost do podpore iz podukrepa podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki jo je omogočila spremenjena EU zakonodaja. Poleg novega sodelovanja v shemah kakovosti bo podpora po novem na voljo tudi v primerih, ko je bil certifikat prvič izdan v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo.

Vlada je izdala novelo uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanje iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Med glavnimi novostmi so enostavnejša vzpostavitev partnerstev za pilotne projekte, enostavnejše zahteve glede povezanosti članov partnerstva in odprava nekaterih zaznanih omejitev pri vzpostavitvi partnerstva.

Vlada je izdala novelo uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. S spremembo uredbe je omogočena dodatna sanacija gozdov, in sicer tudi na območjih, ki so jih poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma.

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija letos na območju Dolenjske, Podravja, Pomurja in Zahodno štajerske regije. Škoda v 40 občinah skupno znaša 13,32 milijona evrov škode.

Vlada je izdala odločbo, s katero je gospodarski družbi Onisac podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Ljubljani, in sicer do 20. novembra 2023. Družba Onisac je koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Ljubljani dobila leta 2005, podaljšana pa ji je bila že leta 2008 in 2013.

Vlada se je seznanila s poročilom o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Sloveniji. Na osnovi zaključkov, ki izhajajo iz podatkov prejetih s strani obeh upravljavcev državnih cest, ocenjuje, da upravljavca državnega cestnega omrežja ustrezno spremljata stanje premostitvenih objektov ter z izvajanjem potrebnih ukrepov zagotavljata ustrezen nivo varnosti premostitvenih objektov.

Vlada je sprejela sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme. Skupni deleži nastale in zbrane opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za letos izpolniti obveznost zagotovitve zbiranje in obdelave, so Interseroh 12,89 odstotka, Recikel 6,45 odstotka, Slopak 8,43 odstotka, Trigana 11,08 odstotka in Zeos 61,15 odstotka.

Vlada je podelila koncesijo za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov Zvezi potrošnikov Slovenije. Naloge koncesionarja so izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev ter informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Vlada je sprejela nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Načrt vsebuje nabor ukrepov in priporočil za zagotavljanje izvajanja smernic ZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ne ustvarja pa novih pravnih zavez in nima finančnih posledic.

Vlada se je seznanila, da se javno naročilo za izvedbo posebne revizije vodenja posameznih poslov v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) ne odda za prvi in drugi sklop posebne revizije, za tretji sklop pa bo imenovana revizijska družba BDO Revizija. Ministrstvo za finance je postopek javnega zbiranja ponudb za izbiro posebnega revizorja za prva dva sklopa že ponovilo.

Vlada je dopolnila sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod na način, da je v njem je opredelila delovanje in financiranje Slovenske čebelarske akademije. Omenjeni sklep določa, da se sredstva za delovanje Slovenske čebelarske akademije zagotavljajo iz državnega proračuna, pa tudi s plačili udeležencev izobraževanj za opravljeno storitev in iz drugih virov, kot so donacije, sponzorstva in podobno.

Vlada se je seznanila in soglaša s pristopom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k mednarodni pobudi za skupno načrtovanje raziskovalnih programov JPI Climate v obdobju 2019-2021. Ministrstvo je vlada pooblastila za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z uresničevanjem pobude, vključno z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje stroškov sodelovanja v njej.

Vlada se je danes seznanila s poročilom o rezultatih in zaključkih pogajanj sedme polnitve Sklada za svetovno okolje. Slovenija bo v tej polnitvi prispevala 4,76 milijona evrov. Sklad je namenjen zagotavljanju nepovratne pomoči državam v razvoju za pokrivanje stroškov pri reševanju navedenih globalnih okoljskih problemov, Slovenija pa bo svoj prispevek vplačala v obliki štirih zadolžnic po 1,19 milijona evrov.

Vlada je razrešila direktorja Eko sklada Hinka Šolinca, ki je podal odstopno izjavo, ter z današnjim dnem za v. d. direktorice imenovala Mojco Vendramin, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev. Vendraminova je že zaposlena v javnem skladu in izpolnjuje vse pogoje za delovno mesto direktorja.

Vlada je za v. d. generalnega direktorja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo imenovala Hinka Šolinca, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je 17 nepremičnin, ki so v upravljanju ministrstva za javno upravo in v lasti države, brezplačno prenesla na Občino Metlika. Ta jih bo uporabila v razvojne namene, to je za načrtovano izgradnjo nove povezovalne ceste pri Osnovni šoli Metlika.

Vlada je razrešila dosedanjo članico in namestnika v odboru sklada za spodbujanje naložb, ki ga upravlja Evropska investicijska banka (EIB). Za novega člana je imenovala Andreja Kavčiča, za njegovega namestnika pa Martina Zdovca, oba z ministrstva za finance. Oba je vlada imenovala tudi za predstavnika v dveh odborih skrbniškega sklada za ekonomsko odpornost pri EIB.