c S
V javni obravnavi predlog novele zakona o preprečevanju korupcije 08.11.2018 13:07 Ljubljana, 08. novembra (STA) - Ministrstvo za pravosodje je konec oktobra v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlog med drugim natančneje določa pravice oseb, ki jih obravnava KPK, med pogoje za imenovanje za funkcionarja KPK pa dodaja pogoj osebnostne primernosti. Predloge in pripombe je mogoče podati do 30. novembra.

Predlog novele med drugim jasneje določa pravila vodenja postopkov, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ter pravice in obveznosti sodelujočih v njih, to so prijavitelji, vabljeni in obravnavani. Predvsem tisti, ki jih bo KPK obravnaval, bodo imeli po predlogu možnost aktivneje sodelovati v postopku in se sproti izrekati o dejstvih in očitkih.

Predlog natančneje določa, katere postopke KPK zaključi z načelnim mnenjem, ugotovitvami o konkretnem primeru oziroma prekrškovnimi ali upravnimi odločbami.

Med pogoje za imenovanje predsednika ali namestnika predsednika KPK predlog uvaja pogoj, da mora kandidat v izbirnem postopku izkazati, da je osebnostno primeren in strokovno usposobljen za opravljanje funkcije. Prav tako je kandidat kandidacijsko komisijo dolžan seznaniti z morebitnimi preteklimi in trenutnimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale ali ustvarjale videz, da vplivajo na njegovo nepristransko ter objektivno opravljanje funkcije oziroma bi lahko škodovale ugledu komisije.

Po predlogu novele bi izbirni postopek primernih kandidatov še naprej izvedla petčlanska kandidacijska komisija, ki bi bila sestavljena nekoliko drugače kot do zdaj. Sestavljali bi jo predstavnik ministrstva za javno upravo, dva predstavnika neprofitnih organizacij ter po en predstavnik Sodnega sveta in Državnotožilskega sveta. Člani komisije bi bili pri svojih odločitvah samostojni, morali pa bi sprejeti poslovnik, po katerem delajo. Imenovanje kandidata bi izmed tistih, ki mu jih bo predlagala komisija, enako kot do zdaj opravil predsednik republike.

Med pogoji za razrešitev funkcionarja KPK pa predlog novele dodatno določa, da lahko predsednik republike funkcionarja KPK razreši, če funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom. Slednje lahko po trenutnem zakonu predsednik stori le na predlog DZ.

Kot je zapisano v obrazložitvi zakona, predlagane rešitve temeljijo na razmisleku in dejanskih pomanjkljivostih trenutne ureditve. Nekatere namreč ovirajo potek izvedbe postopkov KPK oziroma so takšne, da jih ni mogoče izvajati, je zapisano v vladnih gradivih.