c S
Vlada o gospodarskih temah 25.10.2018 14:18 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Vlada je sprejela spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, s katerimi želi izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe nemudoma omogočiti začetek postopka nadaljnje obdelave teh odpadkov. Na današnji seji je vlada razrešila tudi Matejo Vraničar Erman s položaja državne sekretarke na ministrstvu za finance.

S sprejetimi spremembami uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo vlada izvajalcem javne službe omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave in določa pogoje, pod katerimi jo lahko oddajo. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni višini začasno krila država. Proračun naj bi ukrep obremenil za okoli 3,5 milijona evrov.

Vlada je je na predlog ministra za finance Andreja Bertonclja z današnjim dnem razrešila državno sekretarko na finančnem ministrstvu Matejo Vraničar Erman. Na ta položaj je s petkom imenovala Natalijo Kovač Jereb. Slednjo je vlada danes razrešila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve, s petkom bo položaj prevzela Melita Šinkovec.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o zavarovalništvu, katere cilj je zagotavljanje varstva zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela bo v slovenski pravni red prenesla evropsko direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki se je v EU začela uporabljati oktobra.

Vlada je z dnem 7. november imenovala Tanjo Šarabon za vršilko dolžnosti generalne sekretarke v ministrstvu za infrastrukturo. Šarabonova bo na položaju do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, oziroma najdlje do 6. maja 2019.

Vlada je imenovala Ireno Majcen na položaj direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Funkcijo bo nastopila 12. novembra letos.

Vlada je izdala odločbo o izbiri kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor. DZ bo predlagala, da za direktorja agencije imenuje Gorazda Čibeja, in sicer za dobo šestih let, od 1. januarja 2019 do najdlje 31. decembra 2024.

Sprejela je predlog stališča Slovenije glede večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021-2027. Evropska komisija je finančni okvir predlagala v višini višini 1135 milijard evrov. Predlog predvideva povečanje sredstev proračuna EU za t.i. nove izzive, med drugim na področju migracij, varnosti in obrambe ter konkurenčnosti, zmanjšuje pa obseg sredstev dveh doslej največjih politik proračuna EU - skupne kmetijske politike in kohezijske politike. Slovenija je podprla pristop k pogajanjem, v skladu s katerim bi bil dogovor o večletnem finančnem okviru dosežen do volitev v Evropski parlament.

Vlada je sprejela informacije o izvedenih ukrepih in upoštevanju priporočil pri reviziji upravljanja Jernejevega kanala. Računsko sodišče je namreč na podlagi porevizijskega poročila ugotovilo, da vlada v odzivnem poročilu ni izkazala vseh izvedenih aktivnosti, ki bodo pripomogle k ureditvi stanja glede postavljenih pomolov, priveznih boj in k odstranitvi plovil v Jernejevem kanalu. Vlada je dodatno pojasnila, da je inšpektorat že novembra 2016 zavezancu Soline Pridelava soli z inšpekcijsko odločbo odredil odstranitev štirih plovil in nekaterih drugih odpadkov na območju Jernejevega kanala.

Na predlog občine Slovenske Konjice je vlada v uredbi določila drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu vodotoka Dravinja v občini Slovenske Konjice. Zunanja meja priobalnega zemljišča se tako na delu vodotoka Dravinja zoži s 15 na šest metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami.

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo vode iz vrtine za proizvodnjo pijač prenese s koncesionarja, družbe Unior Kovaška, na novega koncesionarja, družbo Voda Rogla. Slednja je tudi podala zahtevo za prenos koncesije.

Na današnji seji se je vlada seznanila z informacijo o poteku sanacije nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku, ministrstvu za okolje in prostor pa je naložila, da po izvedenih pogajanjih z lastniki zemljišča in izvedeni cenitvi seznani vlado o predlogu ureditve stvarnopravnih razmerij v zvezi s tem zemljiščem.

Vlada je spremenila in dopolnila sklep o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet. Razvoj pravnega okvira EU za področje železniškega sektorja namreč pogojuje sprotno prilagajanje pravne zakonodaje tudi v Sloveniji. Na tej osnovi se je s sprejemom zakona o varnosti v železniškem prometu in sprememb in dopolnitev zakona o železniškem prometu implementiral v slovensko zakonodajo četrti železniški paket. Ta vzpostavlja Agencijo EU za železnice v prenovljeni vsebini, za te namene pa je potrebno prenoviti tudi postopke nacionalnih varnostnih organov.

Ob tem je vlada izdala tudi novelo uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Spremenjena uredba bo bistveno olajšala izvajanje lokalnega razvoja, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov. Z uredbo se določa manj stroge pogoje za doseganje mejnikov, ki so jih lokalne akcijske skupine določile v strategiji lokalnega razvoja.

Vlada je sklenila, da ne sprejme ponudbe družbe SKMT za odkup terjatve RS do družbe Mestna vrata, ki je v postopku prisilne poravnave. Terjatev je vredna 58.176 evra, ponudnik pa je za odkup terjatve ponudil 3000 evrov, kar predstavlja pet odstotkov vrednosti terjatve. Komisija in finančna uprava menita, da je ponudba za odkup prenizka.

Vlada se je seznanila s sklepom komisije DZ za nadzor javnih financ, ki je bil sprejet po obravnavi točke o finančnih posledicah ukrepov, dogovorjenih v koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi za mandatno obdobje 2018-2022. Vlada se je med drugim zavezala, da bodo finančni učinki posameznega ukrepa v luči usklajenosti s fiskalnimi pravili podrobno predstavljeni v predpisih, s katerim se bo sprejemal posamezni ukrep.

Ministrski zbor je sprejel tudi mnenje o zahtevi Občine Cerklje na Gorenjskem za oceno ustavnosti in zakonitosti dela uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO). Vlada med drugim meni, da uredba v delu, kjer občinam nalaga uporabo v njej določenega načina izračuna stroškov amortizacije ter ureditev najemnine, ni v nasprotju z ustavo ter Evropsko listino lokalne samouprave.

Vlada je se strinja s predlogom uredbe Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot EU za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019-2020. Namen avtonomnih trgovinskih ukrepov za ribiške in akvakulturne proizvode je ribiški predelovalni industriji v EU omogočiti uvoz surovin iz držav nečlanic EU za nadaljnjo predelavo po nižjih stopnjah ali prosto carin.

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva. Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je s podporo nekaterih resorjev in poslanskih skupin pripravil dokument Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo 2018-2020 kot temelj za celostno reševanje področja rokodelstva v Sloveniji.

Nenazadnje je vlada sprejela spremembo sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala državo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Sloveniji pred šestimi leti.