c S
Računsko sodišče inšpektoratu za delo izreklo mnenje s pridržkom 25.10.2018 09:58 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Inšpektorata RS za delo v letih 2015 in 2016 izreklo mnenje s pridržkom. Ker je inšpektorat med postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

Kot v danes objavljenem revizijskem poročilu ugotavlja računsko sodišče, inšpektorat zaposlenim pri premestitvi na drugo delovno mesto oz. napredovanju v višji naziv ni pravilno določil plačnega razreda, zanje ni v roku izvedel postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačni razred oz. naziv, dvema pa je previsoko obračunal in izplačal stroške prevoza na delo in z dela.

Inšpektorat postopkov javnih naročil ni izvedel skladno s predpisi o javnem naročanju, opravil je izplačila, ne da bi bila preverjena pravna podlaga oz. višina obveznosti, prevzel je obveznosti brez sklenjene pisne pogodbe, izvedel plačila obveznosti po preteku zakonitih plačilnih rokov, najemne pogodbe za parkirne prostore ni sklenil z najugodnejšim ponudnikom ter pred uveljavitvijo akta o notranji organizaciji pristojnemu ministrstvu ni posredoval zaprosila za pridobitev soglasja vlade.

Te nepravilnosti je inšpektorat za delo, v okviru katerega delujejo inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu, nadzora delovnih razmerij in socialna inšpekcija, že odpravil. Sodišče drugih ni odkril, zato je ocenil, da je inšpektorat v letih 2015 in 2016 v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi, so še navedli.