c S
Vlada o gospodarskih temah 18.10.2018 13:48 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Vlada se je seznanila s končno oceno škode zaradi neurja s poplavami med 4. in 6. majem, ki so zajela koroško, podravsko, pomursko in vzhodnoštajersko regijo. Škoda je v 40 občinah skupno dosegla 6,005 milijona evrov. Vlada je sprejela tudi državno rudarsko strategijo.

Največ škode v majskem neurju je nastalo na vodotokih, 3,61 milijona evrov. Na gradbeno-inženirskih objektih je je bilo za 971.100 evrov, na kmetijskih zemljiščih za 665.520 evrov, na stavbah za 453.875 evrov, na državnih cestah za 282.760 evrov in na gozdnih cestah za 21.970 evrov. Ocenjena neposredna škoda skupaj presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos oz. 2,903 milijona evrov, s čimer je presežena meja za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je sprejela državno rudarsko strategijo. Kot poudarjajo na infrastrukturnem ministrstvu, kjer so dokument pripravili, je rudarstvo kljub zaprtju več rudnikov v zadnjih letih in desetletjih še naprej zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki oskrbuje družbo z mineralnimi surovinami. Pri tem je tesno povezana z ostalimi gospodarskimi in družbenimi procesi. S strategijo se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov za sedanjo in prihodnje generacije po načelih trajnostnega razvoja. Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki.

Vlada je izdala odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka na podlagi uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Na podlagi ocene kakovosti zraka, ki jo pripravila Agencija RS za okolje je bilo treba v odlok vključiti območje občine Miklavž na Dravskem polju.

Vlada je spremenila uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Če je uredba doslej predvidevala administrativna preverjanja stroškov dela zaposlenih na ministrstvih po izplačilih iz državnega proračuna in pred povračilom iz bruseljske blagajne, se s spremembo uredbe in s ciljem pospešitve koriščenja evropskih sredstev zdaj takšen način preverjanja uvaja tudi za stroške drugih obdavčljivih osebnih prejemkov, ki se izplačujejo fizičnim osebam in izhajajo iz avtorskih, podjemnih oz. drugih pogodb.

Vlada je Mestni občini Novo mesto dala soglasje za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za območje turističnega kompleksa Prepih, ki spada v območje državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine. Območje načrtovanja občine leži osem kilometrov južno od Novega mesta ob glavni cesti proti Metliki. Območje gostinsko turističnega kompleksa je namenjeno razvoju gostinskih, turističnih in rekreativnih dejavnosti in se ureja kot pomembna turistična točka ob vhodu na Gorjance.

Vlada je odločila, da ne podpira predlaganih sprememb zakona o voznikih, ki jih je v parlamentarni postopek vložil državni svet. S predlogom se program izobraževalnih delavnic za voznike, ki trenutno obsega najmanj šest pedagoških ur skupinskega dela z vsebinami o varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu, dopolnjuje z obvezno osemurno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela z žrtvami prometnih nesreč. Program psihosocialnih delavnic, ki trenutno obsega skupno najmanj 17 pedagoških ur, pa se dopolnjuje z obvezno 16-urno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na omenjenih področjih. Vlada se izzivov, ki jih zakonski predlog naslavlja, zaveda, a ker predlog ne ureja vseh odprtih vprašanj, ki so bila izpostavljena ob njegovi strokovni preučitvi, meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada je odgovorila na pobudo interesne skupine lokalnih interesov v državnem svetu in komisije državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s popolno zaporo in sanacijo državne ceste med Idrijo in Godovičem. V njej državni svet vlado poziva, naj pripravi analizo o pozitivnih in negativnih učinkih popolne zapore ceste med Idrijo in Godovičem ter z njo seznani svet Občine Idrija, izdela projekt in izvede sanacijo lokalnih in državnih cest, preko katerih potekajo obvoznice in to še pred ponovno zaporo ceste Idrija-Godovič v 2019, novelira projekt in izvede označevanje in informiranje javnosti o popolni cestni zapori med Idrijo in Godovičem, pospeši priprave na umeščanje nove cestne povezave med Cerknim in Gorenjo vasjo ter zagotovi sredstva in pripravi terminski načrt za njeno izgradnjo.

Vlada državnemu svetu odgovarja, da so pogovori o popolni zapori ceste potekali več kot mesec dni in da je bila zapora usklajena z Občino Idrija in policijo, poleg tega pa je bil na pobudo gospodarstvenikov tudi preko prelaza Kladje med Cerknim in Gorenjo vasjo sproščen promet za tovorna vozila namenjena v oz. iz podjetij z območja Idrije in Cerknega. Poleg tega je upravljavec izvedel okrepljene aktivnosti za obveščanje prebivalcev in ustanov na območju. Opozarja tudi, da je bilo že od 2015 naprej znano, da bo v prihodnosti treba izvesti dodatne ukrepe, zaradi katerih bo treba vzpostaviti popolno zaporo ceste. O tem so že takrat potekali pogovori z občino in predstavniki gospodarstva, pri čemer je bilo ob odločitvi o gradnji galerije, ki bo potekala prihodnje leto, s predstavniki gospodarstva tudi usklajeno, da se zaporo izvede v poletnem času.

Vlada je razporedila sredstva za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin. Za prvi namen je vlada kmetijskemu ministrstvu razporedila sredstva v višini 268.000 evrov. Sredstva se bodo namenila za izplačilo enkratnega nadomestila kmetom za površine, ki so bile upravičene do ukrepov kmetijske politike za leto 2017, na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pa niso več del ozemlja Slovenije. Za drugi namen pa je ministrstvu za okolje in prostor prerazporedila okoli 1,4 milijona evrov. Finančni upravi RS je medtem s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovila okoli 1,7 milijona evrov za dokončanje razvoja IKT projektov podpore pobiranju dajatev in prenovo začetih ter za plačilo poštnine, predujmov za insolvenčne postopke ter stroške cenilcev v postopkih izvršb.

Vlada je na položaj vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor z 19. oktobrom za največ pol leta imenovala Vesno Ugrinovski. Obenem jo je imenovala za članico nadzornega sveta Eko sklada kot predstavnico okoljskega ministrstva. Vlada je namreč z mesta nadzornika Eko sklada z današnjim dnem razrešila Leona Behina.

Vlada je razrešila Vasjo Medveščka kot člana nadzornega sveta družbe Hit. Zakon o igrah na srečo namreč določa, da vlada imenuje enega člana nadzornega sveta družbe, ki ima koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo.