c S
Na Občini Šentjernej zavračajo očitke računskega sodišča 10.10.2018 07:25 Šentjernej, 09. oktobra (STA) - Občina Šentjernej je proračun, rebalans in zaključni račun za leto 2016 pripravila v skladu z veljavno zakonodajo, so v odzivu na negativno mnenje računskega sodišča o poslovanju zapisali na občini. Zavrnili so tudi nekatere druge očitke in poudarili, da inšpekcija finančne uprave ob preveritvi poslovanja v letu 2016 ni ugotovila nepravilnosti.

Na Občini Šentjernej so navedli, da računsko sodišče ne glede na negativno mnenje o poslovanju občine ni zahtevalo niti konkretnih popravljalnih ukrepov niti odzivnega poročila, kar kaže na to, da so vse ugotovitve v bistvenem delu že med postopkom odpravili.

Glede očitka, da občina ni pripravila proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 po funkcionalni klasifikaciji, so pojasnili, da je občinska uprava pripravila proračunske dokumente za leto 2016 v skladu z zakonom o javnih financah in ostalimi podzakonskimi akti, in to ob izrecnem upoštevanju priporočil ministrstva za finance. V opise proračunskih dokumentov je občina vključila vse razpoložljive podatke, so dodali.

Prav tako se na občini ne strinjajo z mnenjem računskega sodišča, da poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni bilo popolno. Obrazložitve proračuna namreč vsebujejo opisne, fizične in finančne kazalnike glede na možnost pridobitve in določitve. Kot so dodali na občini, pa zaradi vsebine določenih ciljev ni mogoče meriti s finančnimi in fizičnimi kazalniki.

Obenem so zavrnili oceno računskega sodišča, da naj bi občina prevzela oziroma porabila več sredstev za investicijske odhodke, kot jih je imela načrtovanih v proračunu in načrtu razvojnih programov. Njihova realizacija je bila namreč manjša od proračunsko predvidenih. Prav tako so zanikali nekatere očitke glede posameznih primerov javnih naročil.

Občina se je odzvala tudi na očitke glede koncesijske pogodbe za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. V pogodbi po pojasnilih občine ni določbe, ki bi občino zavezala, da bo plačevala kakršne koli obroke investicije neposredno koncesionarju. Zato je navedba, da je mesečno plačevanje obveznosti po koncesijski pogodbi po učinkih enakovredno zadolžitvi, po oceni občine napačna.

Kot so še zatrdili na občini, so z javnimi sredstvi ravnali skladno z načelom gospodarnosti in pri svojih projektih velik del proračunskih sredstev celo privarčevali. V podkrepitev svojih trditev so posredovali tudi zapisnik o inšpekcijskem nadzoru finančne uprave, ki pri preverjanju namenskosti in zakonitosti porabe sredstev, ki so bila občini dodeljena za naloge in projekte v letu 2016, ni ugotovila nepravilnosti.

Računsko sodišče je namreč v revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016 izreklo negativno mnenje. Občina v več primerih ni poslovala v skladu s predpisi, je ocenilo računsko sodišče in občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.