c S
Po oceni računskega sodišča pristojni delno učinkoviti pri spopadanju s podlubniki 09.10.2018 11:04 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije so bili kljub izkazani precejšnji aktivnosti pri spremljanju in preprečevanju škode zaradi podlubnikov v letih 2014-2017 pri tem delno učinkoviti, ugotavlja računsko sodišče. Podalo jim je priporočila za doseganje večje učinkovitosti.

Računsko sodišče v reviziji ukrepov v omenjenem obdobju ugotavlja, da sicer na učinkovitost ministrstva, zavoda in inštituta pri spopadanju s podlubniki pomembno vpliva več dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. To so podnebne spremembe in z njimi povezanimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. Na nekatere dejavnike pa imajo revidiranci omejen vpliv, denimo na aktivnost lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi.

V Sloveniji, ki je ena od najbolj gozdnatih držav v Evropi, v državni lasti pa je petina vseh gozdov v državi, je varstvo pred podlubniki eno od pomembnejših področij varstva gozdov. Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje škode zaradi podlubnikov je pravočasno odkrivanje in saniranje njihovih žarišč.

Večino žarišč podlubnikov odkrije zavod, manjši del tudi lastniki gozdov. Po odkritju žarišča zavod z odločbo določi napadena drevesa, ki jih je treba posekati, ter rok izvedbe poseka. A računsko sodišče ugotavlja, da zavod pogosto ne ukrepa zoper lastnike, ki ne izvršijo obveznosti iz odločb za posek dreves.

Kot že izveden ukrep sodišče med drugim izpostavlja, da zavod za gozdove v srednjeročnih potrebah po sadikah načrtuje zmanjšanje deleža sadik smreke. Še vedno pa zavod in gozdarski inštitut nista dosegla konsenza glede drevesnih vrst, ki se bodo uporabljale pri obnovi kot nadomestilo smreke, opozarja računsko sodišče.

Med izvedene ukrepe spada tudi to, da inštitut razvija metode daljinskega zaznavanja žarišč podlubnikov in modele za napovedovanje namnožitev podlubnikov, ministrstvo pa je pripravilo predlog kazalnikov za ugotavljanje uspešnosti zavoda pri obvladovanju podlubnikov.

Ob tem pa računsko sodišče opozarja, da so se finančna sredstva za vlaganja v gozdove v zadnjih letih precej zmanjšala, kar negativno vpliva na obseg del, ki jih izvedejo lastniki gozdov. Po podatkih, ki jih v reviziji navaja računsko sodišče, je obseg državnih sredstev za gozdove v letu 2007 dosegel 3,5 milijona evrov, v 2017 pa nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.

Zaradi nezadostne aktivnosti lastnikov in tudi zmanjšanja državnih sredstev za gozdove se načrti za gospodarjenje z gozdovi, s katerimi lastnike pri gospodarjenju z gozdovi usmerja zavod za gozdove, mnenje k osnutkom načrtov pa daje tudi inštitut, ne uresničujejo v celoti, opozarja sodišče.

Računsko sodišče je ministrstvu, zavodu in inštitutu podalo več priporočil. Med drugim, da naj izvedejo analizo, kako spodbuditi lastnike k aktivnejšemu upravljanju z gozdovi. Prav tako naj preučijo, če je v pravnih podlagah treba bolj natančno določiti, kateri ukrepi za gospodarjenje z gozdovi so predvsem v javnem interesu ter je njihovo izvedbo po potrebi mogoče uveljavljati z izvršbo.

Računsko sodišče priporoča tudi, naj proučijo, s katerimi drevesnimi vrstami bi bilo mogoče nadomestiti smreko, in da dosežejo soglasje glede obsega in izvora drevesne vrste duglazije, s katero bodo obnovili gozdove. Sodišče med drugim priporoča tudi spodbujanje razvoja drevesničarstva in zagotavljanje bolj stabilnega vira financiranja vlaganj v gozdove.

Manjši obseg zasaditev in zato manj nabavljenih sadik v minulih letih je namreč po ugotovitvah računskega sodišča vodil tudi k zmanjšanju števila drevesnic. Izmed 16 drevesnic, ki so gojile gozdno drevje pred 30 leti, so med izvajanjem revizije obstajale le še tri. To bi po oceni računskega sodišča lahko vplivalo na preskrbo s sadikami v prihodnje.

Sicer pa je zavod za gozdove je na zahtevo ministrstva že izdelal dve predhodni oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v Sloveniji. Po zadnji oceni iz leta 2016 je škoda za obdobje od leta 2014 do vključno leta 2020 ocenjena na 394 milijonov evrov.