c S
Občini Šentjernej negativno mnenje za poslovanje v letu 2016 08.10.2018 11:40 Šentjernej, 08. oktobra (STA) - Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja občine Šentjernej v letu 2016 izreklo negativno mnenje. Občina v več primerih ni poslovala v skladu s predpisi. Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, so sporočili.

Kot je zapisano v revizijskem poročilu, obrazložitve proračuna občine za omenjeno leto niso popolne. Občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, nepopolno je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. Občina je s koncesijsko pogodbo za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za več kot dvakrat presegla dovoljeni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih. Prav tako ni vodila popolne evidence prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, navaja revizija.

Pomanjkljivosti je imel tudi načrt razvojnih programov občine, saj v njem ni načrtovala dovolj sredstev za celovito izvedbo investicije. Prevzela je za 5000 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev na proračunski postavki in za 8363 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov. Javnemu podjetju je plačala obveznosti za dodatna dela in večji obseg del v znesku 40.217 evrov, ki niso bila dogovorjena s pogodbo. Izvajalcu je v treh primerih plačala skupaj 13.419 evrov za več del, ki niso bila dogovorjena s pogodbo oziroma naročilnico. Prav tako pred izplačilom ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki je izhajala iz dveh računov v skupnem znesku 2485 evrov.

Občina v enem primeru ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma drugega dokumenta, ki bi vseboval ključne prvine za odločanje o investiciji. V enem primeru je sklenila pogodbo šele po začetku opravljanja del, v dveh primerih pa v naročilnico v znesku nad 10.000 evrov brez DDV ni vključila protikorupcijske klavzule. V dveh primerih pred izdajo naročilnic od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. V štirih primerih pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila po določenih pravilih ni preverila, ali je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen na trgu, izvajalcema pa je v omenjenem letu plačala 501.356 evrov.

Po podatkih računskega sodišča sta bili pomanjkljivi tudi objavi javnih razpisov za sofinanciranje športa ter za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti. Ni mogoče ugotoviti, na kakšen način je strokovna komisija preverila izpolnjevanje pogojev in določila znesek sofinanciranja na področju športa, saj razpisna dokumentacija na tem področju ni vsebovala vseh potrebnih sestavin. Izplačila občine za področje športa so v letu 2016 skupaj znašala 17.843 evrov. Prav tako župan ni izdal sklepa o izboru prejemnikov sredstev na področju športa in na področju turizma. Po mnenju računskega sodišča je sporno tudi to, da je občina dvema društvoma z neposredno pogodbo dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 12.116 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Občina v odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Poleg tega je pomanjkljivo izvajala tudi nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Na podlagi neposredne pogodbe je gospodarski družbi izplačala sredstva v znesku 6842 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis. Z aneksom k pogodbi za najem poslovnih prostorov občinske uprave je sprejela tudi zavezo, ki nima podlage v javnofinančnih predpisih, so še zapisali v poročilu.