c S
Kako je v Sloveniji organizirano varstvo predšolskih otrok? 04.10.2018 13:42 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Predšolsko vzgojo v Sloveniji po določbah zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja opravljajo vrtci in zasebniki, vzgoja pa se lahko opravlja tudi na domu. Pogoji za opravljanje varstva oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti se glede na različne oblike razlikujejo, nadzor nad vsemi pa vodi inšpektorat za šolstvo.

javni vrtec

Ustanovitelj javnih vrtcev je lokalna skupnost.

Javni vrtci morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica. Svojo dejavnost lahko začnejo opravljati po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje je v Sloveniji 108 samostojnih javnih vrtcev in 226 javnih vrtcev pri osnovnih šolah.

zasebni vrtec

Ustanovitelj zasebnih vrtcev je lahko domača in tuja fizična ali pravna oseba.

Zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, tudi tisti, ki programe izvajajo po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati enake pogoje za strokovne delavce, prostor in opremo, kot so predpisani v javnem vrtcu. Svojo dejavnost lahko začnejo opravljati po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Zasebnemu vrtcu lahko lokalna skupnost dodeli tudi koncesijo za opravljanje javne službe.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje je v evidenci vpisanih 88 zasebnih vrtcev.

vzgojno-varstvena družina

Program predšolske vzgoje lahko vrtec ali zasebni vzgojitelj organizira tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali na domu zasebnega vzgojitelja.

Za otroke prvega starostnega obdobja lahko to obliko vzgoje in varstva opravljajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, za otroke drugega starostnega obdobja pa tisti, ki izpolnjujejo pogoje za vzgojitelja, če imajo v skladu z normativi in standardi zagotovljen prostor in opremo.

zasebni vzgojitelj

Kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v javnem vrtcu, aktivno govori slovenski jezik, ni v delovnem razmerju za polni delovni čas, ima stalno bivališče v Sloveniji (kar ne velja za državljane EU), mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Zasebni vzgojitelji lahko opravljajo dejavnost predšolske vzgoje v sodelovanju z vrtci, samostojno kot izvajalci predšolske vzgoje otrok na domu ali v okviru organizirane vzgojno-varstvene družine na svojem domu.

Zasebni vzgojitelji se morajo vpisati v register, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje predšolske vzgoje.

Trenutno so po podatkih ministrstva vpisani trije zasebni vzgojitelji.

varuh otrok na domu

Medtem ko lahko zasebni vzgojitelj izvaja program predšolske vzgoje, varuh predšolskih otrok izvaja zgolj varstvo.

Varuh predšolskih otrok lahko izvaja svojo dejavnost v stanovanju eno ali večstanovanjske stavbe, ki ima veljavno uporabno dovoljenje, prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce, prostorih poslovne stavbe, ki morajo biti prilagojeni otrokom tako, da jim je na voljo igralnica, sanitarije in garderoba.

Pogoj za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu je končan program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo oziroma izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z opravljenim strokovnim izpitom. Varuh predšolskih otrok na domu pa se mora prav tako vpisati v register, seznam varuhov vodi ministrstvo, pristojno za področje predšolske vzgoje.

Po njihovih podatkih je trenutno vpisanih 335 varuhov.

vir: zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o vrtcih, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport