c S
Pred svetom pokojninskega zavoda polletno poročilo zavoda za letos 27.09.2018 07:34 Ljubljana, 27. septembra (STA) - Pokojninski zavod v prvem polletju letos beleži skoraj 1,9 milijona evrov presežka, izhaja iz predloga zavodovega poročila za prvo polletje, ki ga bo danes obravnaval svet zavoda. Starostnih upokojencev pa je bilo več za 1,4 odstotka, kar je manj od načrtovanega povečanja.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v prvem polletju zabeležil 2,577 milijarde evrov prihodkov. Prihodkov od prispevkov za socialno varnost ter drugih davkov in prispevkov je bilo za nekaj nad dve milijardi evrov, kar je več kot 50 odstotkov načrtovanih na letni ravni. Več sredstev od predvidenih je bilo tudi zaradi rasti števila zaposlenih in rasti bruto plač.

Skupni odhodki zavoda so znašali 2,575 milijarde evrov. V primerjavi s finančnim načrtom za letos so bila sredstva nižja na vseh glavnih postavkah, razen pri nadomestilih plač na področju invalidskega zavarovanja.

Zpiz ocenjuje, da bodo zlasti zaradi višjih davčnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi sredstva iz državnega proračuna za kritje razlike med prihodki in odhodki letos skoraj za deset odstotkov nižja od načrtovanih in bodo znašala nekaj manj kot 866 milijonov evrov.

Pred člani sveta bo tudi letno poročilo Kapitalske družbe za lani, ko je čisti dobiček poslovnega leta znašal 5,9 milijona evrov. Poleg tega bodo obravnavali poročilo štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada s področja spodbujanja zaposlovanja invalidov.