c S
Računsko sodišče znova brez izreka o bilanci stanja proračuna 26.09.2018 09:33 Ljubljana, 26. septembra (STA) - Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna ob koncu lanskega leta. Od vlade in nekaterih ministrstev je zahtevalo predložitev odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi in podalo priporočila za izboljšanje priprave te bilance.

V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev, terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in kratkoročnih terjatev do kupcev, so danes sporočili z računskega sodišča. Ugotovitve so tako podobne kot v lanski reviziji.

Stanja niso mogli potrditi zaradi nepravočasnega aktiviranja investicij in ker ni bil izveden popis investicij v teku, zaradi neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva, napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti, zaradi neurejenih vpisov v zemljiško knjigo in zaradi neopredelitev do ugotovitev popisnih komisij.

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev konec leta 2017 je v zbirni bilanci stanja znašala 6,89 milijarde evrov, kar predstavlja 21,7 odstotka vseh sredstev, izkazanih v zbirni bilanci stanja.

Ministrstva ne razpolagajo z dovolj podrobnimi analitičnimi evidencami o terjatvah za sredstva, dana v upravljanje. Pri pridobivanju podatkov o vrednostih teh terjatev se v pomembnem delu opirajo na podatke upravljavcev teh sredstev, ki pa niso zanesljivi. Ministrstva tudi ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad evidencami upravljavcev sredstev in s tem tudi ne nad sredstvi, je ugotovilo sodišče.

Zaradi opisanih pomanjkljivosti v evidencah in slabosti v sistemu nadzora nad sredstvi, danimi v upravljanje, ni bilo mogoče pridobiti ustreznih in zadostnih dokazov o pravilnem stanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje, v zbirni bilanci stanja. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, so v tej bilanci izkazane v znesku 2,87 milijarde evrov, kar predstavlja devet odstotkov vseh sredstev.

Zaradi neusklajenosti podatkov v informacijskem sistemu organa upravljanja in računovodsko-informacijskem sistemu organa za potrjevanje pa računsko sodišče ni moglo potrditi kratkoročnih terjatev za sredstva iz naslova sredstev EU, ki so v bilanci stanja izkazane v skupnem znesku 169,44 milijona evrov, kar predstavlja 0,5 odstotka vseh sredstev v bilanci.

Negotovosti, opisane pri osnovnih sredstvih, pri terjatvah za sredstva, dana v upravljanje, in pri kratkoročnih terjatvah do kupcev hkrati vplivajo tudi na stanje splošnega sklada, so opozorili na sodišču in ugotovili, da zaradi pomembnosti teh negotovosti ni bilo mogoče potrditi izkazanega stanja splošnega sklada v zbirni bilanci stanja.

Računsko sodišče je od vlade, ministrstva za infrastrukturo ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 90 dneh zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem morajo izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti.