c S
Vlada o gospodarskih temah 12.09.2018 07:30 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji med drugim sprejela poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v 2017, ki je izpostavilo težavne lanske razmere v kmetijstvu in o katerega osnutku je pristojni odbor DZ že razpravljal. Vlada se je seznanila tudi z lanskimi Darsovimi investicijami na avtocestnem omrežju.

Poročilo o lanskem stanju v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in ribištvu je med drugim pokazalo, da je bilo 2017 za kmetijsko pridelavo izrazito neugodno. Obseg proizvodnje kmetijskih proizvodov se je po zmanjšal za slabih 10 odstotkov, pri čemer je bil obseg rastlinske pridelave manjši za 19 odstotkov, obseg živinoreje pa se je povečal za dva odstotka. Stopnje samooskrbe, ki zaradi sprememb v obsegu pridelave in porabe med leti precej nihajo, so bile leta 2017 višje kot leto prej le pri mesu in mleku, znižale pa so se pri vseh pomembnejših rastlinskih pridelkih ter jajcih in medu. Cene kmetijskih pridelkov so se na agregatni ravni po treh letih padanja spet zvišale. Proračunska izplačila, povezana s kmetijstvom, so bila s skoraj 323 milijoni evrov za tri odstotke večja kot leta 2016, pri čemer so se za devet odstotkov povečala izplačila iz državnih sredstev in za odstotek sredstva iz proračuna EU.

Poročilo o izvajanju nacionalnega programa s področja izgradnje avtocest za 2017 je medtem pokazalo, da so se lani izvajala gradbena dela na odseku Draženci-Gruškovje in priključku Šmarje Sap, aktivnosti prostorskega umeščanja pa so se izvajale na desetih odsekih. Dars je lani izvedel za osem milijonov evrov investicij v imenu in za račun države ter za 110 milijonov evrov v svojem imenu.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki uvaja manjše vsebinske spremembe in odpravlja nekatere redakcijske napake. Sistem vzorčenja pri sortirni analizi se poenostavlja, saj se v občinah pod 5000 prebivalci zmanjša število letnih vzorčenj. Izvajalcem, ki so uporabnike opremili z 80-litrskimi zabojniki za zbiranje odpadne embalaže, se za prilagoditev uredbi določa ustrezen prehodni rok. Popravlja se določilo o minimalnem volumnu za skladiščenje ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih in načinu shranjevanja opreme za manipulacijo z odpadki v zbirnih centrih, prilagaja pa tudi zahtevani čas obratovanja zbirnih centrov v manjših občinah.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, ki v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive, ki se nanašajo na uvedbo posodobljenih seznamov ekosistemskih elementov, antropogenih obremenitev in človekovih dejavnosti, pomembnih za morske vode.

Vlada je sprejela poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v letošnjem polletju. Urad za nadzor proračuna je v prvi polovici leta zaključil 25 inšpekcijskih nadzorov, kar predstavlja 71 odstotkov za letos načrtovanih nadzorov. Tri od zaključenih nadzorov so začeli še v letu 2017, 22 pa letos. Na datum 30. junija so bili v izvajanju štirje inšpekcijski nadzori. Proračunska inšpekcija je v prvem polletju zaključila 16 rednih inšpekcijskih nadzorov. Nepravilnosti so ugotovili v 11 nadzorih. Ob tem je zaključila devet inšpekcijskih nadzorov, uvedenih na podlagi prijav. Nepravilnosti so ugotovili v štirih nadzorih.

Vlada je določila, da lahko finančna uprava prevzema in plačuje obveznosti v letošnjem letu prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države. Namen tega je zagotoviti nemoteno izplačevanje donacij upravičencem do dela dohodnine.

Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. aprila do 30. junija letos. DUTB je v drugem letošnjem četrtletju po oceni ministrstva dosegla ključne cilje in uresničevala strateške usmeritve. Ustvarila je 72,6 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v prvi polovici leta 2018 pa 117 milijonov evrov, kar predstavlja 5,8 odstotka celotne prenosne vrednosti portfelja.

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni gozdovi o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, s katerimi se med drugim določa, da upravljalec državnih gozdov lahko organizira javne dražbe z neposrednim izklicevanjem cene gozdno lesnih sortimentov ali kot elektronsko javno dražbo. V primeru, da družba vseh sortimentov ne uspe prodati na dveh zaporednih javnih dražbah, lahko te proda na elektronski javni dražbi, na kateri ponudniki znižujejo izklicno ceno.

Vlada je sprejela stališče Slovenije k predlogu sklepa Sveta EU o spremembi odločbe Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za testni fuzijski reaktor ITER in razvoj fuzijske energije. Slovenija se s tem stališčem pridružuje državam, ki podpirajo napore za izkoriščanje fuzije za pridobivanje električne energije, saj lahko po oceni vlade upravičeno sklepamo, da bo razvoj, ki vključuje tudi številne slovenske raziskovalce, uspešen.

Vlada je odločila, da se v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi priporočila kmetijskega ministrstva uvrsti mednarodni projekt Trajnostna gradnja z lesom v alpskem prostoru,, katerega namen je promocija gradnje iz lesa v alpskem prostoru. Cilj mednarodnega projekta je tako povečati porabo lesa v gradbenem sektorju v alpskem prostoru na trajnosten, energetsko učinkovit način in na visoki ravni kakovosti. Pomemben del projekta je izobraževanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z gradnjo. Vrednost projekta je nekaj več kot 388.000 evrov, financiranje pa bo potekalo do konca 2020.

Cestnemu podjetju Pomgrad - CP iz Beltincev je vlada podelila rudarsko pravico za izkoriščanje filitnega skrilavca na nahajališču Sotina 3 v občini Rogašovci.

Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za infrastrukturo o izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letošnjem prvem četrtletju. V tem času ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih.