c S
Vlada o gospodarskih temah 06.09.2018 07:30 Ljubljana, 05. septembra (STA) - Vlada je podelila stavbno pravico za izgradnjo drugega tira med Koprom in Divačo. Seznanila se je s stanjem davčnega dolga konec leta 2017 ter določila dokončen predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017.

Vlada je s projektnim podjetjem 2TDK sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Podelila jo je za 45 let, torej za čas trajanja koncesijske pogodbe.

Davčni dolg se je lani znižal za dobre štiri odstotke in je konec leta znašal 1,27 milijarde evrov, kaže poročilo o davčnem dolgu za leto 2017. Vlada je sprejela tudi zaključni račun lanskega državnega proračuna. V proračun se je lani steklo 8,83 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,2 odstotka manj od načrtovanega, odhodkov pa je bilo za 9,16 milijarde evrov oz. 3,9 odstotka manj. Manjši od načrtovanega je bil tudi primanjkljaj, in sicer je dosegel 326 milijonov evrov.

Vlada se je seznanila z letnimi poročili skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Vlada bo vsa letna poročila DZ predložila skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 2017.

Vlada je v okviru finančnega načrta ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedila 240.000 evrov za sofinanciranje zavarovalnih premij v skladu z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva.

Država bo po odločitvi vlade v družbo Slovenski državni gozdovi naknadno vplačala 117.649,51 evra v obliki nedenarnega vložka, ki ga predstavlja 13 bremen prostih nepremičnin v lasti oz. solasti države. S tem se ne bodo povečali osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež države kot edine družbenice, ampak kot povečanje kapitalskih rezerv družbe.

Vlada je na predlog kmetijskega ministrstva odločila, da se v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti projekt Aplikativni raziskovalni projekti v kmet. 2018, ki sodi v skupino projektov Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o ukrepu dobrobit živali iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 v letu 2018, s katero je rok za izvedbo usposabljanj za ukrep podaljšala s 15. decembra 2018 na 25. februar 2019, datum, na katerega Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa spremenila s 15. januarja 2019 na 11. marec 2019.

Spremenila je tudi uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Dopolnitve so potrebne med drugim zaradi sprememb uredbe, ki določa ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju uredbe EU o reji živali, s katero določa način javnih objav, način uveljavljanja možnih odstopanj ter prekrške in sankcije za izvajanje uredbe.