c S
Nov predlog za prisilno poravnavo pivškega Javorja 03.09.2018 07:30 Pivka, 02. septembra (STA) - Koprsko sodišče je nedavno ustavilo stečajni postopek nad družbo Javor Pivka v likvidaciji, zdaj pa je podan nov predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo. Upravitelj Leon Benigar Tošič pojasnjuje, da bodo upniki v postopku terjatve pretvorili v deleže v družbi. Stečajni postopek je bil sicer že štirikrat ustavljen.

Saga Javorja Pivka v likvidaciji se tako nadaljuje. Kot so v začetku tedna poročale Primorske novice, sta Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Intesa Sanpaolo umaknila predlog za stečaj, saj sta prodala svoje terjatve. DUTB je kupca, družbo Galop iz Ljubljane, za 8,7 milijona vreden paket terjatev našla že lani, v Intesi Sanpaolo pa so za časnik potrdili, da so svoje terjatve v višini šest milijonov evrov prodali, vendar niso želeli razkriti, kdo je kupec.

Koprsko okrožno sodišče je tako odločilo, da se stečajni postopek ustavi, tako da je ponovno v igri poskus prisilne poravnave.

Kot izhaja iz nedavne objave na Ajpesu, je Okrožno sodišče v Ljubljani, ki po preselitvi sedeža Javorja v prestolnico vodi postopek, na predlog Galopa objavilo predlog za začetek postopka prisilne poravnave, za upravitelja pa je bil predlagan odvetnik Leon Benigar Tošič.

Benigar Tošič je za STA pojasnil, da so prisilno poravnavo predlagali upniki, ki bodo verjetno želeli svoje terjatve pretvoriti v deleže v družbi. Če bo "prisilka" uspešna, pa bodo upniki postali lastniki družbe in nadaljevali poslovanje. Kot je namreč poudaril upravitelj, "v prisilni poravnavi poplačila v denarju ne bo, ker ga dolžnik nima, upniki bodo svoje terjatve prenesli na dolžnika v zameno za deleže v družbi".

Upniki imajo rok mesec dni za prijavo svojih terjatev. Če prisilna poravnava ne bo uspešna, sledi stečaj in prodaja premoženja, je še navedel Benigar Tošič.

Na Okrožnem sodišču Koper so za STA potrdili, da so predhodni stečajni postopek nad Javorjem ustavili, ker je bil začet na upniški predlog, upnik pa je predlog pred izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka postopka umaknil.

Kot so pojasnili, je dolžnik po uvedbi stečajnega postopka najprej vložil predlog za postopek poenostavljene prisilne poravnave, v stečajnem postopku postopku pa je zaradi izvedbe prestrukturiranja v okviru poenostavljene prisilne poravnave tudi predlagal odložitev odločanja o stečajnem postopku. Prvi predlog poenostavljene prisilne poravnave je bil zavrnjen.

Nato so bili vloženi še trije predlogi za postopek prisilne poravnave s strani različnih upnikov dolžnika, zaradi katerih je bil stečajni postopek trikrat prekinjen. Sodišče pri tem poudarja, da v obravnavanem primeru ni podlage za sprejem stališča, da so bili predlogi vloženi s strani istih akterjev, saj so predloge vlagali različni subjekti oz. Javorjevi upniki, med nekaterimi od njih in dolžnikom pa ni nobene evidentne povezave.

Prvi postopek prisilne poravnave je bil ustavljen, ker predlog v zakonskem roku ni bil dopolnjen kljub pozivu sodišča. Razlog za ustavitev drugega postopka prisilne poravnave je bila nezaložitev predujma za kritje stroškov postopka predlagatelja po pozivu sodišča, tretji postopek pa se je zaključil z zavrženjem predloga, ker je sodišče presodilo, da gre za nedopustno veriženje predlogov, ki ne zasledujejo namena, ki naj bi ga upniki dosegli v okviru prisilne poravnave.

Prav glede veriženja predlogov je sodišče v sklepu, izdanem v okviru zadnjega predloga prisilne poravnave, sprejelo jasno stališče.

Stečajni zakon vsebuje določbo, ki je bila pisana za postopke prisilne poravnave, ki jih predlaga sam dolžnik. V času nastanka te določbe namreč zakon še ni poznal postopkov prisilne poravnave, začetih na zahtevo upnikov. "V obravnavanem primeru pa je šlo prav za vložitev predlogov za postopek prisilne poravnave s strani upnikov, zato je potrebno določbe o (ne)dopustnem veriženju postopkov v takem primeru uporabljati smiselno in z nekoliko večjo previdnostjo," so ocenili na sodišču.

Pivški župan Robert Smrdelj je za STA prodajo terjatev DUTB in Intese Sanpaolo ocenil pozitivno: "To pomeni, da se je po večletnem stagniranju in vidnem propadanju kompleksa vendarle pokazal poslovni interes za Javorške nepremičnine." Po njegovih informacijah se je v okviru stečajnih postopkov Javorjevih hčerinskih firm prodala večina strojev in opreme, zato je vzpostavitev prejšnjih lesarskih dejavnosti malo verjetna. Za župana je pomembna čimprejšnja oživitev kompleksa, s čimer bodo našli tudi rešitev za nevarne odpadke, ki so ostali v kompleksu.

Občina je v nepozidanem delu kompleksa, ki je najbližji centru mesta, pričela postopek spremembe podrobnega prostorskega načrta z namenom, da se ta del izvzame iz industrijske dejavnosti in nameni centralnim dejavnostim, ki so primernejše za to območje. Zaradi preprečitve nastanka škode potencialnim kupcem nepremičnin, ki se jim spreminja namembnost, pa so uporabili zakonski instrument prostorskih ukrepov za prepoved prometa, parcelacij in gradenj, je še navedel Smrdelj.

Interesenti za nakup kompleksa so se obrnili na občino glede možnosti uporabe razpoložljivega prostora in s predlogom, da se sprostijo prostorski ukrepi. "Predviden je dogovor, da se sprosti promet zemljišč in parcelacij, medtem ko pa ukrep prepovedi gradenj in veljavne predkupne pravice ostajajo v veljavi ter nadaljuje se postopek za predvideno spremembo namembnosti," je dodal župan.