c S
Vlada o gospodarskih temah 30.08.2018 13:53 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Vlada je na svoji zadnji seji sprejela akt o ustanovitvi družbe 2TDK in njen dopolnjen poslovni načrt, obenem pa je družbo, ki bo skrbela za projekt drugi tir med Divačo in Koprom, dokapitalizirala z 20 milijoni evrov. Poleg tega je vlada na današnji seji zagotovila dodatna finančna sredstva za projekt Yaskava in še štiri druge projekte.

Poleg dokapitalizacije je vlada kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe 2TDK na današnji seji sprejela akt o ustanovitvi družbe 2TDK, ki med drugim določa dejavnost družbe, osnovni kapital, naknadna vplačila, upravljanje družbe in njene organe, finančno poslovanje družbe ter sodelovanje delavcev pri upravljanju. Akt se je spremenil oziroma dopolnil le v delih, ki zahtevajo uskladitev z zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge med Divačo in Koprom.

Vlada je s prerazporeditvami zagotovila dodatna finančna sredstva v višini enega milijona evrov z namenom dodelitve finančne spodbude za projekt Yaskava - pametna tovarna ter v višini štirih milijonov evrov za dodelitev finančnih spodbud za posodobitev livarne Kovis (1,25 milijona evrov), skladiščno razvojni center Medicop (0,9 milijona evrov), nov logistični objekt družbe Ocean Orchids (1,25 milijona evrov) ter postavitev nove jedrarne Termita (0,6 milijona evrov). Poleg tega bo ministrstvo za finance Direkciji RS za vode prerazporedilo pravice porabe v višini treh milijonov evrov, saj trenutna sredstva ne zadoščajo za izvedbo vseh nujno potrebnih del do konca leta.

Na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je vlada prerazporedila finančna sredstva v skupni višini 2,71 milijona evra, ki jih bodo namenili za izkoreninjanje bolezni modrikastega jezika. Del sredstev bo uprava prerazporedila znotraj svojega finančnega načrta, del pa bodo prerazporedili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je spremenila uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, s katero se med drugim v slovenski pravni red doda olajšava za turbine in motorje ne glede na uporabljeno gorivo ter za kurilne naprave na plinsko olje ali plinasto gorivo, ki obratujejo manj kot 300 ur na leto ter so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.

Družbama Astraea in Del naložbe je koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih podaljšala do 1. oktobra 2023. Družba Astraea je marca letos vlado zaprosila za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu Casino Astraea v Sežani, ki jo ji je vlada dodelila leta 2013. Tudi družba Del naložbe je marca vlado zaprosila za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, in sicer v igralnem salonu Casino Lido Terme Čatež v Čatežu ob Savi. Vlada ji jo je dodelila leta 2010 in nato enkrat podaljšala.

Mestni občini Velenje je vlada zavrnila soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. Gre namreč za minimalno prilagoditev, ki je že načrtovana, zato državno soglasje ni potrebno.

Vlada je na današnji seji sprejela sklepe o vpisu lastninske pravice v korist Darsa na presežnih zemljiščih, pridobljenih za gradnjo avtocest v Sloveniji. Gre za zemljišča, ki so bila pridobljena za gradnjo avtocest in hitrih cest na odsekih Slivnica-priključek Ptujska in Smednik-Krška vas.

Seznanila se je z ugotovitvami sveta Javne agencije RS za varstvo konkurence v zvezi s postopkom predčasne razrešitve direktorja agencije Andreja Matvoza. Vlada je zahtevala razrešitev, svet agencije pa je sklenil, da za to niso podani razlogi.

Sprejela je odziv na osnutek poročila Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in oceno stanja v povezavi s poslovanjem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v obdobju od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2017. Ker se odziv vlade nanaša na dokumente, ki so bili izdani v postopku, ki je s strani KPK še v teku, drugih podrobnosti iz odziva vlade zaradi zaščite interesov postopka oz. varovanja postopkovne tajnosti na vladi niso razkrili.

Seznanila se je s polletnim poročilom ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2018. Seznanila se je tudi s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad DUTB in izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2018.

V načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 so uvrstili projekt Life Podnebna pot 2050. Okoljsko ministrstvo bo v letu 2018 za sofinanciranje projekta predvidoma namenilo 144.084 evrov, leta 2019 137.223 evrov, leta 2020 44.597 evrov in leta 2021 17.153 evrov sredstev.