c S
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za poslovanje v 2016 mnenje s pridržkom 22.08.2018 10:15 Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2016 in ji izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim ji svetuje, da okrepi delovanje notranjih kontrol pri pripravi proračuna, izvedbi javnih naročil in dodeljevanju sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam z javnim razpisom.

Kot je razvidno iz današnje objave na spletni strani računskega sodišča, je pregledalo poslovanje občine v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Ob tem je ugotovilo, da občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, obrazložitve proračuna za leto 2016, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016 niso popolni in občina v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Na področju javnih naročil občina v dveh primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, prevzela je obveznosti za dela v znesku nekaj več kot 3000 evrov, ki niso bila dogovorjena s pogodbo in za katera ni sklenila aneksa k pogodbi, ter pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je sklepe o dodelitvi sredstev izvajalcem za sofinanciranje programov, za javne prireditve in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo občine, ter na področju športa in kulture izdala svetovalka za družbene zadeve, ne da bi jo županja za to pooblastila. Dvema društvoma je dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 2000 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis, ter z dvema društvoma, ki sta prejeli sredstva, ni sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev. Županja tudi ni sprejela sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov.

Računsko sodišče je Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah zato podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.