c S
Računsko sodišče za poslovanje ZZZS v letu 2016 izreklo mnenje s pridržkom 16.08.2018 10:07 Ljubljana, 16. avgusta (STA) - Računsko sodišče je revidiralo računovodske izkaze in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2016 in mu izreklo pozitivno mnenje. Mnenje s pridržkom je izreklo zaradi nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah in izplačila 863.875 evrov organizatorjem rehabilitacije, ki niso izpolnjevali razpisnih zahtev.

Kot v danes objavljenem poročilu navaja računsko sodišče, sta bila cilj revizije izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2016, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava RS, in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2016.

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih zavoda za leto 2016 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. decembra 2016 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto.

Glede pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2016 je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je zavod v nasprotju z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju porabil 1.183.292 evrov za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki ni storitev, katere plačilo se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

O pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije zavod kljub določilom zakona ni odločal v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje skupinske obnovitvene rehabilitacije, pri čemer je z nekaterimi od njih sklenil pogodbe kljub neizpolnjevanju zahtev iz razpisa in jim v letu 2016 izplačal 863.875 evrov.

Zavod v prvi polovici leta 2016 še vedno ni zagotovil ustreznih kontrol zaračunanih cen ampuliranih in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje ter izdanih zdravil na recept, zato je plačal izvajalcem zdravstvenih storitev za zdravila najmanj 12.243 evrov preveč.

Socialnovarstvenemu zavodu, ki mu je priznal prenizko ceno za povprečni dan zdravstvene nege, je v nasprotju z določili splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 plačal 35.348 evrov premalo, z vzgojnim zavodom pa ni sklenil samostojne pogodbe za izvajanje programa zdravstvenih storitev.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je zavod izplačeval povračila stroškov zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, ki niso temeljila na izdani odločbi v upravnem postopku. Odločbe o priznanju pravice do povračila stroškov specialističnega in bolnišničnega zdravljenje ter nabave medicinskih pripomočkov in zdravil v tujini pa je izdajal več kot dva meseca po prejemu vlog, kar ni bilo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Pri nabavah materiala, storitev in osnovnih sredstev v znesku najmanj 119.225 evrov je zavod ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, javnega uslužbenca pa je ob zaposlitvi uvrstil v previsok plačni razred in mu zato v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju izplačal najmanj 2841 evrov preveč plače.

Zavod med revizijskim postopkom ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Zavod za zdravstveno zavarovanje je v odzivu na poročilo zapisal, da je v treh primerih popravljalne ukrepe že izvedel, v dveh primerih pa sta popravljalna ukrepa v izvajanju, pri čemer je v enem primeru zavod nepravilnosti ugotovil samostojno v okviru lastnih kontrolnih aktivnosti na področju zdravil in neodvisno od računskega sodišča. Ostale neizvedene popravljalne ukrepe bo zavod izvedel v okviru odzivnega poročila, so sporočili iz zavoda.