c S
Vlada o gospodarskih temah 16.08.2018 07:28 Ljubljana, 14. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k sklenitvi pogodbe med NLB in skladom za nasledstvo na podlagi zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB, ki je začel veljati danes in je namenjen zaščiti NLB pred negativnimi finančnimi posledicami rubežev zaradi sodb hrvaških sodišč v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami LB.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju uredbe Evropske komisije o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah. Izvedbena uredba določa, da je za izvajanje evropske uredbe pristojno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za uradni nadzor nad izvajanjem pa Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Opredeljuje tudi pristojnosti za poročanje in način letnega poročanja Evropski komisiji. V skladu z uredbo bodo lahko proizvajalci, ki ne bodo zadovoljni z oceno organoleptičnih značilnosti oljčnega olja, olje dali vnovič v oceno, so po seji vlade sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Vlada je sprejela besedilo spremenjene uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Uvajajo se manjše vsebinske spremembe in odpravljajo nekatere redakcijske napake. Bistveni spremembi uredbe sta v delu, ki določa pogoje za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kompostarne ali bioplinarne in v delu, ki določa uporabo komposta ali digestata prvega kakovostnega razreda. Investitor ali predelovalec biološko razgradljivih odpadkov mora pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kompostarne, katere zmogljivost je manjša od 10.000 ton na leto, ali bioplinarne, katere zmogljivost je manjša od 10 ton na dan, v primeru skladiščenja blata iz komunalnih sli skupnih čistilnih naprav oz. pretočnih greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda zagotoviti zaprte zalogovnike z avtomatskim zapiranjem ter odsesavanje in odvajanje plinov prek enote za čiščenje odpadnih plinov. Pri uporabi komposta ali digestata prvega kakovostnega razreda, ki velja za proizvod, pa mora uporabnik zagotoviti analizo tal v skladu s smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje.

Vlada se je seznanila z zaključnim poročilom o izvedbi strateškega razvojnega projekta za poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja. S tem je prenehala delovati delovna skupina za to področje, ustanovljena marca 2016. Projekt je bil sestavljen iz štirih podprojektov oz. projektnih faz - sprejema predloga novega zakona o javnem naročanju, vzpostavitve skupnega naročanja na področju zdravstva, vzpostavitve skupnega javnega naročanja na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in vzpostavitvi dobre prakse, pri čemer sta bili v projektu najbolj intenzivni prvi dve fazi. Rezultati projekta so nova sprejeta zakonodaja in drugi ukrepi, smernice, uvedba elektronskega poslovanja in različna druga orodja na področju urejanja sistema javnega naročanja. Del projekta je tudi uvedba skupnega naročanja v zdravstvu in povečanje števila ter vrednosti skupnega javnega naročanja za več kot 300 odstotkov. Projekt se je po oceni vlade zaključil uspešno, pridobljene izkušnje pa bodo pomembne tako pri nadaljnji pripravi zakonodaje in upravljanja s sistemom javnega naročanja kot tudi izvajanju skupnega javnega naročanja.

Vlada je sprejela poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke za 2017. To ugotavlja, da predvidena dela in aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Največje odstopanje je na aktivnostih, ki so vezane na odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini, za katerega okoljevarstveno soglasje še ni bilo pridobljeno. Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in poznejša javna razgrnitev sta podlaga za druge aktivnosti, ki zato še niso bile izvedene. Delovanje agencije je bilo v 2017 sicer pretežno financirano iz proračuna in sklada za financiranje razgradnje Neka in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearke. Skupni znesek prihodkov je dosegel nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, agencija pa je za lani izkazala 82.340 evrov čistega dobička. Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojno ministrstvo bo za boljši in ustreznejši nadzor uvedlo redne periodične sestanke z upravnim odborom in vodstvom agencije.