c S
Občini Brežice in Komenda kršili obveznost dobrega poslovanja 23.07.2018 10:57 Ljubljana, 23. julija (STA) - Računsko sodišče je objavilo porevizijska poročila o popravljalnih ukrepih nekaterih občin na področju oblikovanja, določanja in nadziranja cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri tem je računsko sodišče za občini Brežice in Komenda ugotovilo, da sta kršili obveznost dobrega poslovanja.

Računsko sodišče je v primeru brežiške občine pregledalo odzivno poročilo o učinkovitosti poslovanja pri reguliranju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za obdobje med letoma 2008 in 2012. Za določene popravljalne ukrepe je sodišče ocenilo, da so ti zadovoljivi, nekatere ukrepe pa je ocenilo kot le delno zadovoljive ali celo nezadovoljive.

Kot izhaja iz poročila računskega sodišča, se nesmotrnosti, za katere Občina Brežice ni izkazala v celoti zadovoljivih popravljalnih ukrepov, nanašajo na vzdrževanje hidrantnega omrežja in odvzem vode iz hidrantov, posebne storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov ter najemnine za uporabo javne infrastrukture.

Posebej v prvi točki občina po mnenju sodišča v predlogu občinskega odloka ni opredelila načina financiranja stroškov vzdrževanja hidrantnega omrežja iz občinskega proračuna in načina oblikovanja cene stroškov porabljene vode iz hidrantov, saj ni opredelila sestavin elementov cene javne službe oskrbe s pitno vodo, kot sta vodarina in omrežnina.

Tako je Občina Brežice po izsledkih računskega sodišča kršila obveznost dobrega poslovanja.

Brežiški župan Ivan Molan je sicer že januarja v odzivu na revizijsko poročilo računskega sodišča pojasnil, da gre za obdobje, ko tovrstna zakonodaja še ni bila povsem dorečena in ko občina ni imela ustrezno organizirane javne službe oz. je njen izvajalec prešel v zasebno last. Občina je zato leta 2012 na novo ustanovila občinsko javno podjetje Komunala in uredila vse odloke glede oblikovanja cen, je še poudaril.

Glede popravljalnih ukrepov Občine Komenda na istem področju in za isto obdobje porevizijsko poročilo računskega sodišča ugotavlja, da je občina izkazala le zadovoljive popravljalne ukrepe na področju prispevka za vzdrževanje priključka vodomera, cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda in druge finančne vire gospodarske javne službe ter odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode ter druge finančne vire gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Kot nezadovoljive pa je sodišče ocenilo popravljalne ukrepe, ki se nanašajo na enotno javno službo in ceno ravnanja s komunalnimi odpadki ter zbiranje in obdelavo bioloških odpadkov, financiranje zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov, zbiranje odpadkov v zbirnem centru, saniranje divjih odlagališč ter finančnih virov iz občinskega proračuna in drugih finančnih virov gospodarske javne službe. Tako je sodišče tudi za Občino Komenda ugotovilo kršitev obveznosti dobrega poslovanja.

Računsko sodišče je objavilo podobna poročila še za nekatere druge občine. Občina Kanal ob Soči je tako izkazala večinoma zadovoljive popravljane ukrepe z izjemo občinskega odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki je za sodišče delno zadovoljiv. Za Občino Šmarje pri Jelšah pa je sodišče kot delno zadovoljive ocenilo ukrepe glede odvzema vode iz hidrantov, odvajanja tehnološke odpadne vode in čezmerne obremenitve okolja.