c S
Občini Braslovče negativno mnenje za pravilnost poslovanja v letu 2016 11.07.2018 11:20 Ljubljana, 11. julija (STA) - Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja Občine Braslovče v letu 2016 izreklo negativno mnenje, saj občina v več primerih ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili. Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Proračun in obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso popolni. Župan denimo ministrstvu za finance ni predložil odloka o rebalansu proračuna občine. Poleg tega občina ni pripravila proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna po funkcionalni klasifikaciji, navaja revizija.

Občina se je v letu 2016 dolgoročno zadolžila in sklenila sporazum, s katerim se je dogovorila za odloženo plačilo obveznosti, čeprav je z odplačilom dolga, finančnega najema in blagovnih kreditov v letu 2016 za 3,7 odstotne točke oziroma 145.389 evrov presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil. Pred sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu ni pridobila soglasja ministrstva za finance. S sklenitvijo dogovora o obročnem plačevanju obveznosti se je zadolžila za infrastrukturo in se dolgoročno zadolžila s sklenitvijo pogodbe in sporazuma o obročnem plačilu obveznosti, ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin.

Ministrstvu za finance ni poročala o vseh pravnih poslih, ki po vsebini pomenijo zadolžitev občine. Od petih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, pa do 15. januarja 2017 ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti konec leta 2016.

Revizorji so nepravilnosti ugotovili tudi na področju javnih naročil. Občina je tako izvedla dva postopka javnega naročanja za istovrstna dela v skupnem znesku 27.560 evrov. Z izvedbo dveh postopkov javnega naročanja za istovrstna dela v skupnem znesku 27.560 evrov pa je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Poleg tega so ugotovljene nepravilnosti tudi na področju razpisov. Objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija na področju športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, denimo pogojev in meril, s pomočjo katerih izberejo prejemnike sredstev. Izplačila v ta namen so sicer v letu 2016 v skupnem znesku znašala 34.731 evrov. Štirim izvajalcem kulturnih programov in 14 prejemnikom na drugih področjih pa so dodelili in izplačali sredstva v skupnem znesku 13.364 evrov, ne da bi prej izvedli javni razpis oz. javni poziv, še navaja računsko sodišče.