c S
Računsko sodišče zadovoljno s popravljalnimi ukrepi ljubljanskega UKC 10.07.2018 11:33 Ljubljana, 10. julija (STA) - Računsko sodišče, ki je pregledalo odzivno poročilo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana na revizijo glede nabave medicinske opreme in učinkovitosti upravljanja z njo, ocenjuje, da so ukrepi UKC zadovoljivi. Revizija je sicer ugotovila, da je v pregledanih letih 2014 in 2015 zavod pomembno kršil zakon o javnem naročanju.

Glede na revizijo poslovanja UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015, objavljeno januarja letos, je UKC med drugim nabavljal medicinsko opremo in material mimo javnega razpisa, popolne ponudbe je izločal, medtem ko nepopolnih ni, pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo pa je bil neučinkovit. Zaradi ugotovljenih kršitev mu je računsko sodišče izreklo negativno mnenje.

UKC je na ugotovitev, da ni vseh dobaviteljev zdravstvenega materiala izbral na podlagi postopkov javnega naročanja, odgovoril, da je izdelal načrt aktivnosti za izbiro dobaviteljev po posameznih skupinah materiala, za katerega dobavitelji glede na predhodno analizo niso bili izbrani na podlagi ustreznih postopkov javnega naročanja. Poleg tega je s pomočjo zunanjih strokovnjakov začel optimizacijo javnega naročanja.

Na navedbe sodišča, da pravilnika o računovodstvu in o usklajevanju knjigovodskega stanja z dejanskim nista predpisovala popisa tujih osnovnih sredstev, javni zavod odgovarja, da je maja letos sprejel pravilnik o delu z osnovnimi sredstvi. V skladu z njim je izvajanje določenih postopkov oz. aktivnosti opredeljeno v organizacijskih predpisih in delovnih navodilih po posameznih strokovnih področjih dela. Podrobneje opredeljuje denimo tudi značilnosti osnovnih sredstev in načine izkazovanja v poslovnih evidencah javnega zavoda.

UKC je na opozorilo iz revizije, da v letih 2014 in 2015 ni vsak trenutek in na enem mestu imel podatka o obsegu in vrsti medicinske opreme, s katero razpolaga, odgovoril, da je sprejel ustrezne podzakonske predpise. Pravilnik o delu z osnovnimi sredstvi po njihovih navedbah vsebuje določbe glede evidentiranja osnovnih sredstev, izvajanja popisa in izločanja osnovnih sredstev iz uporabe. Poleg tega določa, da je treba vsakemu osnovnemu sredstvu dodeliti inventarno številko na podlagi denimo računa, donatorske pogodbe ali pogodbe o brezplačni rabi.

Zaradi ugotovitve o neustreznem vodenju evidenc o stanju tuje medicinske opreme v uporabi v revidiranih letih je javni zavod predložil evidenco tuje opreme, ki se vodi na ravni zavoda. Računovodska služba je predložila tudi predlog za nadgradnjo računalniške aplikacije za vodenje tuje opreme v registru osnovnih sredstev.

Zaradi opozorila o neobvladovanju tveganja, da so člani popisnih komisij za popis tuje opreme hkrati tudi odgovorne osebe za to medicinsko opremo, pa je UKC predložil navodila za redni letni popis sredstev in njihovih virov konec letošnjega leta, ki vključujejo tudi določila glede imenovanja popisnih komisij.