c S
Direkcija: Aneks pri izvlečnem tiru zaradi posledic vse gostejšega železniškega prometa 10.07.2018 06:29 Ljubljana, 09. julija (STA) - Do aneksa k pogodbi za izvlečni tir in podražitve projekta je prišlo zaradi ugotovljenih vplivov vse večje gostote železniškega prometa na železniško infrastrukturo, so danes STA povedali v Direkciji RS za infrastrukturo. Poudarili so, da kljub povečanju pogodbene vrednosti del ocenjena investicijska vrednost ni bila prekoračena.

Direkcija je s konzorcijem gradbincev, ki ga vodi Kolektor Koling, zaradi dodatnih del sklenila aneks k pogodbi za izvlečni tir, s čimer se je investicija, ki bi morala prvotno stati 5,9 milijona evrov, podražila za 1,3 milijona evrov brez DDV. Poleg tega je posel s tem postal dražji, kot če bi izbrali naslednja dva ponudnika, je v petek poročal časnik Finance.

Izbrani konzorcij izvajalcev je dela opravljal v dveh fazah, in sicer v prvi fazi gradnjo 1,2 kilometra novega tira in v drugi fazi remont vzporednega obstoječega tira.

Skladno s projektno dokumentacijo je bila v sklopu remonta obstoječega tira predvidena zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge, izvedba protihrupnih ograj ter delna sanacija obstoječih objektov, dodatna dela, ki so predmet aneksa - konkretno obnova vozne mreže s temelji in stebri na obstoječem tiru in prestavitev ločišča na A strani postaje Koper tovorna - pa v projektni dokumentaciji in kasneje v pogodbi niso bila predvidena.

Kot so povedali v direkciji, so na začetku izvajanja remonta starega tira z meritvami ugotovili, da zaradi naraščajočega prometa v Luki Koper in posledično vse večje gostote železniškega prometa prihaja do posedkov nasipa in da na več mestih niveleta proge poteka do 10 centimetrov nižje od predvidene. Zaradi posedkov, spremembe nivelete in premajhne razpoložljive višine za prestavitev horizontalnih nosilcev vodnikov pa bi bilo potrebno več obstoječih stebrov vozne mreže odstraniti in jih nadomestiti z novimi.

Zamenjava spodnjega ustroja se je zaradi neustreznih zgornjih nasipnih plasti pri remontu izvajala v večji globini od predvidene. Ob izvajanju zamenjave spodnjega ustroja pa so ugotovili, da velika večina temeljev obstoječih drogov vozne mreže ne ustreza novim zahtevam in izračunom. Tipski temelji iz časov pričetka elektrifikacije železniških prog v Sloveniji so nearmirani, zato na številnih elektrificiranih železniških progah prihaja do poškodb betona. Zaradi dosežene zgornje meje gostote železniškega prometa je to še posebej kritično na tiru iz postaje Koper tovorna naprej proti Divači. Poleg tega je obstoječe drogove in vijačni material že nevarno načela korozija, so izpostavili v direkciji.

V času remonta obstoječega tira je upravljavec, ki je odgovoren za varno odvijanje železniškega prometa, med drugim zahteval popravke navedenega sklopa pred dokončanjem projekta. V ta namen je bilo potrebno predhodno izdelati projekt za izvedbo dodatno naročenih del. V času od naročila izdelave projektne dokumentacije do začetka zamenjave stebrov vozne mreže so bila dela na remontu obstoječega tira ustavljena oz. so se v tem času izvajala druga dela v zmanjšanjem obsegu. Tudi izvedba protihrupnih ograj je bila pogojena s predhodno izdelavo novih temeljev in stebrov vozne mreže. Tako je imel izvajalec dodatne stroške zaradi zmanjšane realizacije in podaljšanja pogodbenega roka.

Sicer pa na direkciji poudarjajo, da je vsa dodatna dela s cenami potrdil inženir direkcije. Cene za dodatne temelje in drogove vozne mreže pri remontu starega tira so ostale enake kot v osnovni pogodbi in so nižje, kot je bila njihova trenutna tržna vrednost v času potrjevanja dodatnih del. Ob povečanju skupne pogodbene vrednosti del pa so v direkciji opozorili, da kljub temu ni bila prekoračena ocenjena investicijska vrednost in da so dodatna dela sofinancirana z evropskimi sredstvi.