c S
Po 12 letih v Medvodah sprejeli občinski prostorski načrt 24.06.2018 20:00 Medvode, 24. junija (STA) - Občinski svet medvoške občine je po 12 letih končno sprejel odlok o prostorskem načrtu občine. Z njim so določili cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrte prostorske ureditve lokalnega pomena ter pogoje umeščanja objektov v prostor. V odloku je upoštevana približno tretjina pobud občanov, je zapisano na spletni strani občine.

Občina Medvode je s pripravo strategije prostorskega razvoja začela že v letu 2006. S spremembo zakonodaje sta se pomembno spremenila način in vsebina priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov, občina pa je s sklepom določila, da bo nadaljevala s pripravo prostorskih aktov in jih končala v obliki enotnega Občinskega prostorskega načrta (OPN).

OPN vsebuje tako strateški kot tudi izvedbeni del. Med postopkom priprave dokumenta so prejeli 725 pobud občanov in podjetij. Prve smernice nosilcev urejanja prostora je občina pridobila že v letu 2006, preostanek pa v letih 2013 in 2014. Med večjimi spremembami namembnosti zemljišč so strateške pobude občine, podjetij in občanov, ki omogočajo razvoj skupnosti.

Občini je uspelo umestiti parkirišča na turistično bolj obremenjena območja, kot so Smlednik, Zbilje, Topol pri Medvodah in Zavrh, zagotoviti izgradnjo novih povezav (cesta ob Bošnici v Pirničah), dobiti alternativno lokacijo za novogradnjo osnovne šole v Preski, umestiti nove brvi za pešce in kolesarje čez Soro in Savo na treh lokacijah ter določiti lokacijo za nov zbirni center za ločeno zbiranje nenevarnih komunalnih odpadkov in za bodočo širitev pokopališč v Smledniku in Zgornjih Pirničah. Prav tako so začeli s prostorskim umeščanjem Športnega parka Medvode, prvič so formalno določili območja za urbano vrtnarjenje.

Posebej se bodo novega OPN razveselili gospodarstveniki, katerim so dolgotrajni postopki onemogočali širitev in razvoj njihovih dejavnosti. Nova manjša območja, namenjena poslovnim dejavnostim, so določena v Sori, Mošah, Vašah, Medvodah (Preska) in Zbiljah (Jeprca).

Turistično se bo lahko razvijalo tudi območje ob igrišču za golf v Smledniku z novimi namestitvenimi kapacitetami, na Golem Brdu se načrtuje rekreacijski center. Degradirano območje "hlevov v Hrašah" je spremenjeno v območje, namenjeno centralnim dejavnostim. Izpostavljajo še možnost gradnje poligona za prostovoljno gasilsko društvo v Vikrčah in možnost prestavitve kmetije na Verju.

Nove stanovanjske gradnje so predvidene v Zbiljah (Žeje), Sori, Zgornjih Pirničah, Vikrčah in Vašah. Razpršene gradnje niso predvidene, te prostorski akt omogoča le na območju krajinskega parka Polhograjski dolomiti za ohranjanje obstoječe poselitve.

V sprejetem dokumentu so bile zajete pobude, ki so jih na občini sprejemali do konca leta 2013. Odlok bo stopil v veljavo sedmi dan po objavi v uradnem listu. Od začetka leta 2014 že sprejemajo nove pobude, teh je trenutno že okoli 150. Začetek pregledovanja in priprava začetkov postopka spremembe OPN pa sta po navedbah občine predvidena za jesen.

Vodja projekta priprave OPN Nataša Špilak je ob sprejetju tega prostorskega akta povedala, da jo veseli, da so zadevo po 12 letih končno pripeljali do konca in da je velik del strateških pobud občine upoštevan, pa tudi približno tretjina vseh podanih pobud občanov.