c S
Vlada o gospodarskih temah 21.06.2018 14:12 Ljubljana, 21. junija (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o preoblikovanju javnega zavoda Kobilarna Lipica ter imenovala prve člane nadzornega sveta nove družbe. Izdala je tudi dve uredbi na podlagi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, in sicer uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja ter uredbo o dejanskih rabah zemljišč.

Javni zavod Kobilarna Lipica se bo v skladu s sklepom vlade preoblikoval v družbo z omejeno odgovornost, in sicer v Holding Kobilarna Lipica, katerega edini ustanovitelj in družbenik je država. S tem namenom bodo izločili določeno premoženje in premoženjske pravice ter prenesli pod okrilje ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za samo nepremično, čredo lipicanskih konj, premično kulturno dediščino ter pravice intelektualne lastnine. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register bo prenehal mandat vsem organom zavoda z izjemo direktorici Loreli Dobrinja, ki bo postala v.d. direktorja.

Vlada je v nadzorni svet Holdinga Kobilarna Lipica za obdobje štirih let imenovala Marka Drofenika, Pavla Hevko in Janeza Vertačnika. Svet delavcev pa je za nadzornika kot predstavnika zaposlenih imenoval Andrejo Ličer Čehovin in Matjaža Tomšiča.

Vlada je sklenila dobiček Kobilarne Lipica iz leta 2017 v višini 46.558 evrov uporabiti za delno pokritje izgube iz preteklih let. Celotni prihodki družbe so lani dosegli 6,3 milijona evrov, kar je 24 odstotkov več kot v letu 2016.

Vlada je izdala uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja. Gre za novo evidenco, ki je skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin namenjena izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin. Po novem se bo pripis posplošenih vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja izkazoval v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin. Uredba o dejanskih rabah zemljišč pa določa, da vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru.

Potem ko je prejšnji teden sklenila začasno zadržati izvrševanje državnega proračuna, je vlada danes določila kvote pravic porabe po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov od julija do septembra. Predlagana kvota za tretje trimesečje 2018 znaša 2,4 milijarde evrov, kar je 25,2 odstotka vseh pravic porabe, kot izhajajo iz letošnjega proračuna.

Z namenom izgradnje doma starejših občanov je vlada na Občino Ig prenesla za 27.215 kvadratnih metrov zemljišč, ki so trenutno v upravljanju Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo ustvarilo najmanj 85 novih delovnih mest.