c S
TNP izvajanje upravljavskega načrta v prvih dveh letih ocenil za uspešno 21.06.2018 07:23 Trenta, 20. junija (STA) - Svet javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) je na današnji seji v Trenti obravnaval poročilo o izvajanju desetletnega načrta upravljanja parka v prvih dveh letih. Uresničevanje nalog je potekalo v skladu s finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi zavoda, kjer doseganje zastavljenih ciljev ocenjujejo kot uspešno.

Kot izhaja iz poročila, je bilo uspešno izvedenih približno 65 odstotkov načrtovanih aktivnosti, 25 odstotkov jih je bilo realiziranih delno, deset odstotkov pa jih niso uspeli uresničiti. Med slednjimi so kartiranje habitatnih tipov, revitaliziranje kmetijskih zemljišč, vključevanje v sistem znaka kakovosti TNP, dela na parkovni infrastrukturi, prodaja nepremičnin, obisk v informacijskih mestih in prodaja artiklov v trgovinah ter zasedenost prenočitvenih kapacitet TNP.

Glavni razlogi za nedoseganje posameznih zastavljenih kazalnikov so izvedba drugih aktivnosti, ki niso bile predvidene z upravljavskim načrtom, spremenjene prioritete in povečan obseg drugih aktivnosti. Med razlogi sta tudi časovna zamuda zaradi postopka usklajevanja in potrditve projekta Vrh Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP in daljši proces priprave sprememb pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Nosilci ali sodelujoči pri posameznih aktivnostih so nekateri drugi sektorji oziroma ministrstva, zato je izvedba aktivnosti vezana tudi na njihove letne programe, kadrovske zmožnosti in finančne načrte, sama realizacija pa posledično odstopa od načrtovanih kazalnikov, pojasnjuje direktor javnega zavoda TNP Janez Rakar.

Za namene izvajanja načrta upravljanja so v letih 2016 in 2017 porabili 4,1 milijona evrov. Sredstva so bila zagotovljena iz državnega proračuna, mednarodnih projektov, lastnih prihodkov in drugih javnih virov. K izvajanju upravljavskih nalog in aktivnosti so poleg upravljavca narodnega parka pomemben delež prispevali različni vladni resorji z agencijami, direkcijami in zavodi ter parkovne lokalne skupnosti.

V začetnem dveletnem obdobju izvajanja načrta upravljanja so med drugim nadaljevali in nadgradili sistematično spremljanje stanja izbranih sestavin biotske raznovrstnosti in evidentiranje zaznanih pritiskov človekove dejavnosti nanje. Ob tem so oblikovali izhodišča za pripravo akcijskih načrtov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Spremljali so delovanje malih čistilnih naprav pri planinskih kočah in opravili dodatno strokovno usposabljanje parkovnih nadzornikov. V sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe in parkovnimi občinami pa so oblikovali projektne ideje z vsebinami trajnostnega turizma in usmerjanja ter osveščanja obiskovalcev narodnega parka.

Poročilo o izvajanju načrta upravljanja je konec maja obravnaval tudi strokovni svet TNP, ki je izpostavil nekaj pobud in predlogov za nadaljnje izvajanje načrta pri doseganju ciljev parka. Med njimi so potreba po vrednotenju pritiskov na podlagi monitoringov in nuja po večji participaciji države pri krepitvi javnega prometa.

Izpostavili so tudi nujnost večjega proračuna, opozorili na kadrovsko podhranjenost in predlagali koriščenje možnosti projektnih zaposlitev. Pozvali so k večji vključenosti ministrstev v varstvo in razvoj zavarovanega območja glede na namensko rabo, kar velja zlasti za področja kmetijstva, gozdarstva in vodarstva, ter k njihovemu usklajenemu delovanje, še posebej pri nadzoru.