c S
Vlada o gospodarskih temah 14.06.2018 14:48 Ljubljana, 14. junija (STA) - Zaradi zvišanja denarne socialne pomoči s 1. junijem je vlada na današnji seji sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja državnega proračuna. Sprejela je odziv Slovenije na pripombe tretjih oseb, danih v postopku presoje zakonitosti državne pomoči NLB, ter izdala novo uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Vlada je sklenila začasno zadržati izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2018. Zaradi uveljavitve novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih so namreč nastale dodatne obveznosti v višini najmanj 50 milijonov evrov, ki v sprejetem proračunu niso načrtovane. Vlada bo te obveznosti vključila v proračun in določila obseg izdatkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov, za kar ima 30 dni časa.

Vlada je sprejela odziv Slovenije na pripombe tretjih oseb, danih v postopku presoje zakonitosti državne pomoči NLB. Za posredovanje odgovora Evropski komisiji je pooblastila ministrico za finance Matejo Vraničar Erman, ki pa o vsebini ne more govoriti, saj gre za podatke zaupne narave.

Vlada je izdala novo uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki ohranja mejne vrednosti nespremenjene, ureja pa drugače hrup z gradbišč. V trenutni uredbi so namreč opuščene določbe, ki so okoljskemu ministrstvu omogočale izdajo posebnih dovoljenj za čezmerne obremenitve okolja, te pa so se uporabljale tudi za čezmerno obremenjevanje s hrupom v obratovanju gradbišč. Zaradi velikega števila tovrstnih posebnih dovoljenj se je takšna ureditev izkazala za neučinkovito in je pomenila administrativno oviro oz. obremenitev, zato nova uredba ureja hrup z gradbišč drugače.

Vlada je izdala spremembe uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. Uredba določa tri merila za razdelitev deleža koncesijske dajatve med občine: kopenski del pristanišča, ki leži na območju občine (pomeni 50 odstotkov koncesijske dajatve), površina območja (pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve) in število prebivalcev posamezne občine (pomeni 25 odstotkov koncesijske dajatve). Uredba določa tudi namenskost porabe koncesijske dajatve.

Vlada se je seznanila s predlogom Kapitalske družbe (Kad), da se 16,37-odstotni delež Gorenja proda kitajski družbi Hisense. Ob ponujeni prevzemni ceni 12 evrov za delnico bo Kad s prodajo iztržil nekaj manj kot 48 milijonov evrov. Vlada se je seznanila tudi z letnim poročilom Kada za poslovno leto 2017 ter sklenila, da ostane 83,7 milijona evrov bilančnega dobička v celoti nerazporejenega. Ker se 29. avgusta izteče mandat članoma nadzornega sveta Stanislavu Seničarju in Aleksandru Mervarju, ju je ponovno imenovala na ta položaj.

Vlada se je opredelila do končnega poročila preiskovalne komisije DZ za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji. Kot je spomnila, je bilo na področju krepitve pregona in sojenja najbolj zahtevnih oblik kriminala v tem mandatu sprejetih kar nekaj ukrepov normativne, organizacijske in finančne narave. Poleg tega je bil obsežne prenove deležen zakon o kazenskem postopku, pripravljen je tudi predlog sprememb v sodni mreži, kar je oboje predpogoj za morebitno ustanovitev specializiranega sodišča.

Vlada je sprejela poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017. To ugotavlja, da glede višine in namena porabe sredstev ter ostalih aktivnosti in izvajanja programa zapiranja rudnika ni prihajalo do nepravilnosti.

Vlada je za člane nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja, katere poslovni delež je v lasti Stanovanjskega sklada RS, imenovala Vesno Dragan, Leona Behina, Natašo Kokol Car, Andrejo Gerdej in Marka Bergerja.

Vlada je sprejela letno poročilo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO za leto 2017 ter sklenila, da se od 1,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača državi 300.000 evrov, preostanek pa se razporedi v rezervo. Od 1,7 milijona evrov bilančnega dobička družbe Borzen za leto 2017 pa je sklenila državi izplačati en milijon evrov.