c S
Vlada o gospodarskih temah 31.05.2018 07:09 Ljubljana, 30. maja (STA) - Vlada je sprejela akcijski načrt za pripravo podlag za uporabo blockchain tehnologije in regulacijo kriptovalut. Sprejela je spremenjen program razvoja Luke Koper, ki med drugim določa izgradnjo dveh novih vhodov v pristanišče, in v načrt razvojih programov uvrstila projekte družb Ocean Orchids, Kovis-livarna, Medicop in Termit.

Akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe blockchain tehnologije in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih bo po navedbah gospodarskega ministrstva vseboval nabor ukrepov, ki jih mora Slovenija izvesti za uspešno implementacijo blockchain tehnologij in regulacijo primarne izdaje žetonov (ICO). Namen je vzpostaviti pravno varno in ekonomsko stabilno okolje za ustanavljanje, rast in razvoj podjetniških pobud, projektov in startupov, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologije, so navedli.

Novela programa razvoja Luke Koper za obdobje 2016-2020 med pomembnejše investicije v luki uvršča izgradnjo dveh novih vhodov v luko, ureditev kamionskega terminala in priveza za potrebe Slovenske vojske ter ureditev in izgradnjo kaset na Ankaranski Bonifiki za potrebe odlaganja izkopanega materiala, ki nastane ob poglabljanju morskega dna, ter izgradnjo priveza RO-RO, ki omogoča pretovor vozil prek nakladalne rampe, in objekta potniškega terminala.

Vlada je v načrt razvojnih programov za 2018-2020 uvrstila investicije podjetij Ocean Orchids, Kovis-livarna, Medicop in Termit. Projekti, skupaj vredni 44 milijonov evrov, bodo prejeli skupno 5,5 milijona evrov državne spodbude, prinesli pa naj bi skupno 182 zaposlitev.

Vlada je izdala uredbo o razvrščanju objektov, ki objekte glede na zahtevnost gradnje razvršča v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov med drugim vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), ali je potreben tehnični pregled (ta je potreben za zahtevne objekte) in kakšna dokumentacija je potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode v gozdovih zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom lani, ki znaša 48 milijona evrov, ter škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2017, ki znaša 6,9 milijona evrov. Zaradi decembrskega vetroloma bo treba ocenah Zavoda za gozdove Slovenije posekati 2,2 milijona kubičnih metrov, podlubniki pa so lani prizadeli 1,7 milijona kubičnih metrov dreves. Za sanacijo poškodovanih gozdov bo po ocenah zavoda potrebnih 11,8 milijona evrov evrov, za zagotovitev prevoznosti gozdnih prometnic in gradnjo novih prometnic pa 1,3 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili v okviru programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

Vlada je sprejela sklep o pripravi državnih prostorskih načrtov za obvoznici mimo naselij Volče in Most na Soči. Cilj je naselji prometno razbremeniti ter izboljšati povezanost Bovca, Tolmina in Nove Gorice ter Cerknega in Ljubljane.

Vlada je sprejela spremenjeno uredbo o odlagališčih odpadkov, ki bo med drugim omogočila preverjanje in spreminjanje pravnomočnih dovoljenj o zaprtju odlagališča po uradni dolžnosti, zaradi česar upravljavcem odlagališč najpozneje v 10 letih po pravnomočnosti odločb ne bo treba predložiti vlog za okoljevarstveno dovoljenje.

Vlada je spremenila sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), in sicer ga je uskladila z novelo zakona o preprečevanju omejevanja ter z zakoni o kmetijstvu, o javnih agencijah, o javnih financah ter o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

Seznanila se je s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) za obdobje 1. avgusta do 31. decembra 2017. Ugotovila je, da je DUTB v tem obdobju dosegla ključne cilje.

Vlada je izdala uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, ki bo poenostavila vrste vzdrževalnih del na področju prenosa in distribucije električne energije, zemeljskega plina in toplote ter s tem omogočila vse oblike infrastrukturnega vzdrževanja.

Mestni občini Novo mesto je izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kilovoltov Brestanica-Hudo in lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica.

Izdala je uredbo o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov.

Vlada bo vložila zahtevo za oceno ustavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna. Ministrstvo za okolje in prostor je občino večkrat pozvalo k spremembi odloka, a se občina ni odzvala in ni odpravila nepravilnosti.

Vlada je sprejela sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2018/2019. Podpora se financira izključno iz sredstev EU, znesek za posameznika pa določijo na podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu.

Vlada je sklenila, da ne bo sprejela ponudbe družbe B2 Kapital za odkup terjatve države (finančne uprave) do družbe Coming v stečaju, ker je ocenila, da je prenizka. Ponudnik je ponujal nekaj manj kot 19.000 evrov, kar predstavlja 10 odstotkov zneska prijavljenih terjatev finančne uprave v stečaj.

Vlada je Zavodu za ribištvo Slovenije podelila koncesijo za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu.

Vlada je zavrnila zahtevek družbe Hotel Sava Rogaška za podelitev koncesije za rabo podzemne vode za stekleničenje in proizvodnjo pijač. Sledila je sodbi upravnega sodišča, ki je pritrdilo stališču vlade, da Hotel Sava Rogaška na dan uveljavitve zakona o vodah ni izpolnjeval zakonskih pogojev.