c S
Vlada o gospodarskih temah 17.05.2018 07:10 Ljubljana, 16. maja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila projekt izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice, zadnje v vrsti HE na spodnji Savi, in s tem naredila nov korak k uresničitvi projekta. Ocenjena vrednost energetskega in infrastrukturnega dela je 166,6 milijona evrov, na proračun odpade 75 milijonov evrov.

Vlada je dala tudi soglasje ministrstvu za infrastrukturo, da na namenskih proračunskih postavkah prevzema in plačuje obveznosti čez načrtovane pravice porabe za leto 2018, največ do skupne višine 251,6 milijona evrov. Dodatna sredstva bodo namenjena investicijam v železniško infrastrukturo in državno (avto)cestno omrežje. Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, so investicije med ključnimi, saj imajo tudi multiplikativne učinke na gospodarsko rast.

Vlada je sprejela poročilo o upravljanju z javnim dolgom države za lani. Država se je zadolžila z izdajo dolgoročnih evrskih obveznic, zakladnih menic različnih ročnosti ter posojil v višini 3,74 milijarde evrov. Dolg državnega proračuna je konec leta znašal 28,74 milijarde evrov, kar znaša 66,4 odstotka BDP in se je v vsem letu zvišal za 1,6 milijarde evrov. Raven dolga državnega proračuna se je v letu 2017 povečala zaradi primanjkljaja bilanc prihodkov in odhodkov, primanjkljaja računa finančnih terjatev in naložb in transakcij upravljanja z dolgom.

Vlada je v odgovoru Kapitalski družbi v zvezi s problematiko izvajanja nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za poklicno zavarovanje ter njihovo izterjavo zapisala, da se strinja z oceno, da je normativna ureditev pomanjkljiva in da bodo potrebne zakonske spremembe. Ob tem je opozorila, da je treba ukrepe sprejeti tako, da bodo zavarovancem poklicnega zavarovanja zagotovljena sredstva za poklicno upokojitev. Do sprejema zakonskih sprememb pa predlaga, naj Kapitalska družba okrepi aktivnosti na področju sprotnega obveščanja zavarovancev poklicnega zavarovanja o primerih, ko delodajalec zavarovancu poklicnega zavarovanja ne plačuje prispevkov za poklicno zavarovanje.

Vlada je podprla predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Slovenija ocenjuje kot primerno, da bodo morale države članice imenovati pristojno institucijo, ki bo lahko na lastno pobudo ali na podlagi konkretnih prijav obravnavala primere nepoštenih trgovinskih praks ter sprejemala odločbe in sankcije v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

Vlada je sprejela stališče, da načeloma podpira predlog spremembe direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Slovenija tako načeloma podpira določitev minimalnih ciljev za čista vozila v javnem naročanju, ki vzpostavljajo vzgled na ravni države.

Vlada je sprejela odgovor na pobudo komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah. Strinjala se je s pobudo, da se v Sloveniji na javnih površinah posadi več avtohtonih medovitih rastlin, a ocenila, da poziv t. i. dajalcem soglasij pri urejanju okolja k podpiranju saditvi avtohtonih medonosnih rastlin ni potreben, saj to predpisi že terjajo. Tega tako ni treba predlagati, ampak izvajati.

Vlada je spremenila sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za lani zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme. Na podlagi zahteve družbe Interseroh je pristojno ministrstvo preverilo osnove in postopek določitve teh deležev in ugotovilo, da je dejansko prišlo do napak. Vse izračune so opravili ponovno in zato se popravlja tudi omenjeni sklep.