c S
Vlada o gospodarskih temah 10.05.2018 14:50 Ljubljana, 10. maja (STA) - Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode, ki je nastala zaradi posledic poplav in močnega vetra sredi lanskega decembra. Ta je v 140 občinah znašala 132,77 milijona evrov. S tem je presegla mejo za aktiviranje sredstev iz proračuna. Največja škoda je nastala na vodotokih in v gozdovih.

Vlada je sprejela sklep o imenovanju projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir. Prepričana je, da bo ta prispeval k še večji transparentnosti projekta. Člani sveta bodo oblikovali mnenja in stališča ter z njimi seznanili vlado. Vsak bo imel pravico do ločenega mnenja.

Vlada se je seznanila s poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Jožeta Podgorška za lani. V poročilu, ki ga bo predstavil v torek, izpostavlja primere, kjer se kažejo pozitivni učinki povezovanja posameznih deležnikov v večje sisteme, omenja pomen slovenskih dobaviteljev v trgovskih verigah, saj večina trgovskih verig nagovarja potrošnike s promocijo slovenskih dobaviteljev, opozarja na nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano in navaja primere uspešno odpravljenih nepoštenih praks.

Ministrski zbor je pripravil predlog sprememb uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Namen je, da bo ukrep samooskrbe z električno energijo iz teh virov, ki se je začel izvajati januarja 2016 in je namenjen za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji z lastno proizvodnjo te energije, še dostopnejši odjemalcem in da bo prispeval k izpolnitvi cilja Slovenije, to je doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije do konca leta 2020. V letu 2016 je bil ta delež pri 21,3 odstotka in je malenkost zaostajal za predvidenim načrtom.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020. Od januarja 2014 do konca letošnjega marca je bilo odobrenih za 1,84 milijarde evrov projektov oz. 60 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca marca je bilo podpisanih za 1,73 milijarde evrov oz. 57 odstotkov pogodb, iz proračuna je bilo izplačanih okoli 414 milijonov evrov oz. 23 odstotkov odobrenih sredstev. Država je do konca leta 2017 Evropski komisiji posredovala za 253 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. osem odstotkov razpoložljivih sredstev, v proračun pa se je iz evropskega proračuna steklo 168 milijonov evrov.

Sprejela je predlog uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Tako bo ta prenehala veljati, saj je uredba o izrabljenih vozilih v slovenski pravni red prenesla drugačne rešitve. Vzpostavila se je namreč razširjena proizvajalčeva odgovornost, po kateri morajo proizvajalci na svoje stroške skupaj z obdelovalci izrabljenih vozil zagotavljati takšno ravnanje, da se nastala izrabljena vozila zberejo, se oddajo v obdelavo in se obdelajo na predpisan način.

Vlada je sprejela poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2017. V tem letu so bile prodane terjatve, ki jih je imela država do družbe Protect GL v stečaju, družbe Javor Pivka v likvidaciji in družbe Valji. Država je zanje prejela skupno 1,14 milijona evrov.

Sprejela je vlogo Slovenije za podaljšanje veljavnosti dovoljenja državi, da lahko do konca leta uporablja poseben ukrep v sistemu davka na dodano vrednost. To pomeni, da bodo lahko davčni zavezanci z letnim prometom v višini 50.000 evrov v Sloveniji do konca tega leta oproščeni obračunavanja davka na dodano vrednost.

Vlada je sprejela opredelitev v sodnem postopku v primeru tožbe Evropske komisije proti Sloveniji zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb v pravni red. Država bo zastopala stališče, da je del določb omenjene direktive že prenesen v slovenski pravni red, pojasnila pa bo tudi, da bo direktiva celovito prenesena v slovenski pravni red s sprejemom novega zakona o postopkih za podeljevanje koncesij.