c S
Računsko sodišče pri reviziji poslovanja občine Kungota za leto 2016 ugotovilo več nepravilnosti 09.05.2018 10:41 Kungota, 09. maja (STA) - Računsko sodišče je za poslovanje občine Kungota v letu 2016 izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi. Med drugim so revizorji ugotovili, da občina ni načrtovala likvidnosti proračuna in svojih obveznosti ni poravnavala pravočasno. Tudi vlog na javnih razpisih ni obravnavala tako, kot bi jih morala.

V reviziji je računsko sodišče pregledalo pravilnost poslovanja občine pri pripravi proračuna in zaključnega računa proračuna ter pri njegovem izvrševanju. Pregledalo je izplačevanje delovne uspešnosti in dodatkov k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, nakazila nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja.

Revizorji so ugotovili, da občina proračuna za leto 2016, njegovega rebalansa in zaključnega računa proračuna ni pripravila "po funkcionalni klasifikaciji", saj "obrazložitve proračuna in splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2016 niso popolne, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih". Občina med drugim tudi ni načrtovala likvidnosti proračuna, prevzela je nekatere obveznosti za dela, ki niso bila naročena z naročilnico, svojih obveznosti pa ni poravnavala pravočasno.

Pri izplačilih dodatkov občina po ugotovitvah revizorjev ni pripravila izračuna prihrankov, kar je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, pri eni od naložb pa ni pripravila potrebne dokumentacije.

Revizorji so nepravilnosti ugotovili tudi pri javnih razpisih. Med drugim so ugotovili, da objava javnega razpisa s področja športa in objava razpisa s področja kulture nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov. Komisija, ki je obravnavala vloge, prispele na razpis za področje športa, ni vodila zapisnika o odpiranju vlog, popolnih vlog ni ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu, prav tako ni pripravila predloga prejemnikov sredstev. Komisija, ki je obravnavala vloge, prispele na razpis s področja kulture, pa ni pripravila poročila o razvrstitvi vlog.

Pri razdeljevanju sredstev nepridobitnim organizacijam so revizorji tudi ugotovili, da je občina omenjenim organizacijam mimo razpisa izplačala 6317 evrov, da je izbranim izvajalcem programov na področju kulture namesto posamični odločb izdala skupno odločbo o sofinanciranju programov ter da s štirimi izvajalci kulturnih programov, ki so prejeli sredstva v višini 730 evrov, ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev.

Ugotovili so še, da občina od javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je, do 15. januarja 2017 ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti ob koncu leta 2016.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je računsko sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.