c S
Snaga in LPP v prvem četrtletju z izgubo 27.04.2018 09:59 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Snaga in LPP sta prvo četrtletje končali z izgubo, Snaga z 2,5-milijonsko in LPP z 1,2-milijonsko. Ostale družbe iz skupine Javnega holdinga Ljubljana pa medtem izkazujejo dobiček - Energetika Ljubljana ga je ustvarila za 1,8 milijona evrov, Javni holding Ljubljana nekaj čez 8000 evrov in VO-KA nekaj manj kot 3500 evrov.

Z oceno poslovanja Javnega holdinga in družb v skupini v prvem trimesečju so se danes na seji skupščine seznanili družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Poleg tega so potrdili letna poročila Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za lani in poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini.

Vse družbe v skupini, razen Snage, so leto 2017 zaključile pozitivno. Matična družba Javni holding je lani ustvarila 5,5 milijona evrov dobička, Energetika Ljubljana 1,4 milijona evrov, Ljubljanski potniški promet (LPP) nekaj čez 115.000 evrov in Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) nekaj manj kot 5500 evrov. Snaga je leto 2017 končala s 4,1 milijona evrov izgube.

Družbe v skupini Javnega holdinga so lani v investicijske projekte vložile 29,5 milijona lastnih sredstev in izvedle za okoli 610.000 investicij s sredstvi občin.

VO-KA je za investicijske projekte namenila 9,7 milijona evrov, od tega 77,8 odstotka v obnove in nadomestitve, preostalih 22,2 odstotka sredstev pa v razvoj. V Polhovem Gradcu in Horjulu sta se izvajali rekonstrukciji lokalnih čistilnih naprav, projekt se še nadaljuje. Gradnja javne kanalizacije je med drugim potekala tudi v naseljih Zaklanec in Sora.

Energetika Ljubljana, pred katero je pomemben projekt postavitev plinske parne enote, je za investicije namenila 14,1 milijona evrov, od tega je bilo 72,7 odstotka investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve, največ v proizvodne vire in omrežja, preostali del pa za razvojne projekte.

LPP je lani za naložbe namenil 3,6 milijona evrov, med pomembnejšimi je nakup osmih medkrajevnih in dveh turističnih avtobusov. Družba ima danes v voznem parku že 70 avtobusov na stisnjen zemeljski plin.

Snago je medtem lani močno zaznamovalo obratovanje objektov in naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO), kjer se zaključuje poskusno obratovanje. Izguba družbe v lanskem letu je pričakovana, predvsem zaradi nižjih količin pripeljanih odpadkov v RCERO in s tem tudi nižjih prihodkov od načrtovanih. Snaga je sicer na območju Mestne občine Ljubljana nadaljevala projekt izgradnje podzemnih zbiralnic.

V nadaljevanju je zasedal svet ustanoviteljev, ki se je seznanil s spremenjeno višino finančnega jamstva družbe Snaga za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje za letos.

Višina finančnega jamstva se je namreč spremenila zaradi podaljšanja dobe odlaganja, ki se namesto do leta 2022 podaljšuje do leta 2044.

Svet ustanoviteljev je dal soglasje VO-KA za kratkoročno zadolžitev pri bankah v letošnjem letu in Snagi za sklenitev pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije - CEROS. Svet ustanoviteljev se je seznanil še s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve Snage in Energetike Ljubljana.