c S
Gospodinjstva lani še izboljšala finančni položaj 27.04.2018 09:59 Ljubljana, 27. aprila (STA) - Slovenska gospodinjstva so lani povečala tako finančna sredstva kot dolg, vendar pa je povečanje sredstev precej preseglo povečanje zadolženosti. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi se je tako glede na 2016 povečal za 1,1 milijarde evrov na 29,2 milijarde evrov, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije.

Gospodinjstva so lani denarne vloge povečala v podobnem obsegu kot leta 2016, obseg najetih posojil pa je naraščal drugo leto zapored.

Finančna sredstva gospodinjstev so tako konec 2017 dosegla 42,5 milijarde evrov in so se v celotnem letu povečala za 1,8 milijarde evrov. Denarne vloge so se povečale za 801 milijon evrov na 18,3 milijarde evrov, pri čemer je bilo 68 odstotkov vlog na vpogled. Obseg vpoglednih vlog se je povečal za 1,7 milijarde evrov, obseg vezanih vlog pa zmanjšal za 899 milijonov evrov.

Naložbe gospodinjstev v lastniški kapital so dosegle 10,9 milijarde evrov, največ v nefinančne družbe (75 odstotkov) in investicijske sklade (14 odstotkov), ter so se povečale za 338 milijonov evrov, predvsem zaradi povečanja vrednosti teh naložb. Gospodinjstva so neto prodala za 110 milijonov evrov delnic in drugega lastniškega kapitala, neto vplačila v vzajemne sklade pa so dosegla 112 milijonov evrov.

Terjatve iz zavarovanj in pokojninskih shem so dosegle 7,3 milijarde evrov ter so se povečale za 251 milijonov, pri čemer so pokojninske pravice predstavljale 46 odstotkov, življenjska zavarovanja 44 odstotkov, rezervacije iz neživljenjskih zavarovanj pa 10 odstotkov.

Obveznosti gospodinjstev so bile medtem pri 13,3 milijarde evrov. Najeta posojila so dosegla 11,6 milijarde evrov in se povečala za 654 milijonov evrov. Gospodinjstva so imela 84 odstotkov najetih pri bankah.

Presežek finančnih sredstev gospodinjstev nad obveznostmi se je tako glede na 2016 povečal za 1,1 milijarde evrov na 29,2 milijarde evrov.

Slovenska nefinančna podjetja so še vedno v slabšem finančnem položaju kot gospodinjstva, se je pa tudi ta v zadnjih letih ob razdolževanju, prestrukturiranju in gospodarski konjunkturi bistveno izboljšal.

Finančna sredstva nefinančnih družb so bila konec 2017 pri 45,3 milijarde evrov in so se v celotnem letu povečala za 2,2 milijarde evrov.

Od tega so največji delež predstavljale druge terjatve, ki so se povečale za 1,2 milijarde evrov in so dosegle 16,6 milijarde evrov. Večina terjatev je bila v obliki komercialnih kreditov in predujmov (82 odstotkov). V okviru teh jih je bilo 46 odstotkov do tujine, pri čemer so se ta posojila in predujmi povečali za 768 milijonov evrov, 44 odstotkov pa jih je bilo v okviru lastnega sektorja, povečali pa so se za 405 milijonov evrov.

Nefinančne družbe so imele tudi za 15,3 milijarde evrov naložb v lastniški kapital, katerega obseg se je povečal za 384 milijonov evrov. Večino naložb, 79 odstotkov, so imele nefinančne družbe znotraj lastnega sektorja.

Gotovina in vloge podjetij so dosegle 7,1 milijarde evrov, od tega jih je bilo 90 odstotkov pri bankah, in so se povečale za 745 milijonov evrov.

Obveznosti nefinančnih družb so na drugi strani znašale 80,5 milijarde evrov in so se povečale za 1,6 milijarde evrov.

Obveznosti iz lastniškega kapitala so dosegle 40,4 milijarde evrov. Preko novih transakcij so se povečale za 839 milijonov evrov, večinoma s prilivom tujih naložb, preko vrednostnih sprememb obstoječih naložb pa za 473 milijonov evrov.

Največji lastniki nefinančnih podjetij so bili druge nefinančne družbe (30 odstotkov), tuji gospodarski subjekti (25 odstotkov), država (20 odstotkov) in gospodinjstva (20 odstotkov).

Obseg najetih posojil podjetij je medtem dosegel 22,7 milijarde evrov ter se je zmanjšal za 892 milijonov evrov, od tega preko transakcij za 562 milijonov evrov. Nefinančne družbe so imele 41 odstotkov posojil najetih pri bankah, 30 odstotkov pa v tujini. Nefinančne družbe so imele tudi 16,4 milijarde evrov drugih obveznosti, ki so se povečale za 1,1 milijarde evrov.

Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti podjetij je bil tako pri 35,2 milijarde evrov in se je zmanjšal za 610 milijonov evrov. Najbolj je upadel do bank (za 653 milijonov evrov) in države (za 252 milijonov evrov), povečal pa se je do tujine (za 259 milijonov evrov) in gospodinjstev (za 202 milijona evrov).