c S
Občini Brda za poslovanje v letu 2015 mnenje s pridržkom 24.04.2018 09:59 Brda, 24. aprila (STA) - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Brda v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom.

Kot so danes sporočili z računskega sodišča, so mnenje s pridržkom izrekli, ker občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi.

Po navedbah revizorjev občina ni pripravila popolne obrazložitve proračuna in posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2015. Dodatek za povečan obseg dela je občina izplačala za dela, ki ne sodijo med delovne naloge občine. V sedmih primerih občina od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala plačilnih rokov. Revizorji občini očitajo tudi, da se je s sklenitvijo pogodbe o obročnem plačevanju obveznosti zadolžila za infrastrukturo, dolgoročno se je zadolžila tudi s sklenitvijo dveh pogodb z obročnim odplačilom obveznosti v skupnem znesku 372.790 evrov, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ki jih določata zakon o financiranju občin in pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Občina tudi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja v občini, saj se je javno podjetje zadolžilo brez soglasja občinskega sveta.

Objave javnih razpisov na revidiranih področjih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in društvom niso vsebovale vseh obveznih sestavnih delov. Med drugim niso vsebovale meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, načina njihove uporabe in pomena posameznih meril. Nekaterih zapisnikov niso podpisali predsedniki in člani komisije. Nepopolnih vlog pa se ni zavrglo. Komisija pa pri ocenjevanju vlog ni upoštevala objavljenih meril.

Revizorji so ugotovili tudi, da župan ni sprejel sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov. Objava javnega razpisa na področju kulture ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi kriterijev, po katerih se ocenjujejo oziroma vrednotijo posamezni prijavljeni kulturni programi ali projekti.

Občina je izvajalcu kulturnega programa dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 20.000 evrov, ne da bi se ta prijavil na javni razpis, dvema prejemnikoma na drugih področjih pa je dodelila sredstva v skupnem znesku 8.500 evrov, ne da bi izvedla javni razpis oziroma javni poziv.

Računsko sodišče je občini Brda podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.